SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki programowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki programowania
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-10_15W_pNadGen8KY30
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Pająk
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość obsługi komputera, podstawy programowania w języku Pascal.

Zakres tematyczny

Wykład

Przypomnienie podstawowych elementów języka Pascal, podstawowe informacje o programowaniu obiektowym i zdarzeniowym. Narzędzia typu RAD i ich zastosowanie na przykładzie środowiska Borland Delphi. Zalety programowania z wykorzystaniem komponentów, biblioteka VCL.

Budowa interfejsu użytkownika. Przegląd wybranych komponentów, najważniejsze własności i zdarzenia. Analiza przykładowych aplikacji z rozbudowanym interfejsem użytkownika.

Podstawowe elementy modelu obiektowego. Obiekt jako element świata rzeczywistego i jego modelu. Składniki obiektu: atrybuty i metody. Hermetyzacja w programowaniu obiektowym. Klasy obiektów. Dziedziczenie i hierarchia klas.

Obiektowe elementy języka Pascal. Deklaracja i definicja klas. Definicja metod i pól. Tworzenie obiektów. Dziedziczenie, tworzenie hierarchii klas. Proces tworzenia i usuwania obiektów: konstruktor i destruktor. Odwołania do obiektów i ich składników. Analiza wybranych składników biblioteki VCL

Analiza i projektowanie obiektowe. Podstawowe zasady obiektowego podejścia do projektowania aplikacji. Przegląd technik obiektowych: OODA, OMT, Objectory. Elementy języka UML.

Ćwiczenia

Funkcje konwersji typów, formatowanie zmiennych liczbowych, wybrane komponenty i ich własności, odwołania do własności komponentów, wprowadzanie i wyświetlanie danych przy pomocy komponentów.

Podstawowe instrukcje sterujące języka Pascal. Instrukcja warunkowa, instrukcja złożona, instrukcje iteracyjne. Implementacja przykładowych algorytmów numerycznych.

Struktura klasy, pola i metody. Definiowanie metod proceduralnych i funkcyjnych rozbudowujących klasę formularza, przekazywanie parametrów przez wartość i zmienną, przykłady zastosowań.

Definiowanie własnych klas modelujących wybrane rzeczywiste obiekty i procesy. Dziedziczenie, tworzenie hierarchii klas.

Projekt

Samodzielna realizacja aplikacji obejmująca pozyskanie niezbędnych informacji z literatury, zaprojektowanie wymaganych algorytmów i interfejsu użytkownika oraz implementację z wykorzystaniem omówionych elementów narzędzia programistycznego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, projekt realizowany indywidualnie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie kolokwium

Ćwiczenia: zaliczenie kolokwium

Projekt: przygotowanie i zaliczenie projektu

Literatura podstawowa

  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002,

  2. Pacheco X., Teixeira S., Delphi 6. Vademecum Profesjonalisty, tom I i II, Helion, Gliwice 2002,

  3. Pamuła T., Aplikacje w Delphi. Przykłady, Helion, Gliwice 2003,

  4. Sadowski T. M., Praktyczny kurs Delphi, Helion, Gliwice 2003,

  5. Spolsky J., Projektowanie interfejsu użytkownika. Poradnik dla programistów, MIKOM, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 17:20)