SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki komputerowe Cax w inżynierii jakości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki komputerowe Cax w inżynierii jakości
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-19_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: doboru narzędzi CAx do określonego problemu z zakresu inżynierii jakości, opanowanie i analizowanie stosowanych tolerancji na modelach 3D, zastosowania systemów CAQ w rozważaniach inżynierskich.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, ZSJ, TQM.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wykorzystanie systemów CAx w inżynierii jakości. Wprowadzenie do systemów modelowania CAD 3D – system Catia zastosowanie, podstawowe nastawy, widoki modeli, geometryczne i wymiarowe wiązania szkicu. Metody modelowania hybrydowego. Modelowanie elementów cienkościennych i techniki montażu zespołów części maszyn. Systemy Cax jako sposoby nadzoru nad jakością wykonywanych wyrobów. Wirtualna rzeczywistość w ujęciu inżynierskim. Techniki CAx w rozwoju inżynierii jakości. Projektowanie odwrotne.

Projekt:

Przedstawienie studentom zasad efektywnego stosowania systemów CAx w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie związanym z programem Catia. Przedstawienie etapów i analiz realizowanego projektu integrującego rozwój produktu z fazami jego rozwoju procesu wytwarzania. Prezentacja i ocena wybranego wyrobu produkcyjnego z pełną analizą konstrukcyjno- technologiczno- produkcyjną i walidacją ze względu na jakość wykonywanych wyrobów.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny z pomocami multimedialnymi, metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie opracowań zadań laboratoryjnych obejmujących weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W06, K_W18 ).

Projekt: zaliczenie na ocenę

Ocena wyznaczana na podstawie oceny: umiejętności związanej z realizacją zadań projektowych (K_U05, K_U14, K_K03) i przygotowanie sprawozdania (K_U02, K_U22) oraz obrony przez studenta sprawozdania z realizacji projektu (K_W15, K_K06).

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia laboratorium 0,5 + projekt 0,5

Literatura podstawowa

  1. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  2. Inżynieria produkcji (zeszyty 1,2,3,5) red. J. Jakubowski i inni. Wyd. UZ, 2005, 2006, 2007.

  3. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  4. Skarka W., A. Mazurek Catia. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

  5. Wyleżoł M., Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego w systemie CATIA. Wyd. Helion 2005

Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 17:26)