SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka badań i organizacja prac B-R I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka badań i organizacja prac B-R I
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-20_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
  • dr inż. Grzegorz Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z celami prac badawczych i modelowaniem obiektów badań, wykształcenie umiejętności opracowania modelu matematycznego na drodze eksperymentu.

Wymagania wstępne

podstawowy kurs matematyki

Zakres tematyczny

Wykład:

Badania naukowe, cele prac badawczych. Badania teoretyczne i badania empiryczne. Obiekty badań i ich modele. Modelowanie doświadczalne, teoria podobieństwa, rodzaje podobieństw. Modelowanie matematyczne. Tworzenie modeli na drodze teoretycznej i na drodze eksperymentalnej Modele formalne układów ciągłych i układów dyskretnych: model stanowy, opis „wejście – wyjście” za pomocą równań różniczkowych i różnicowych, transmitancje ciągłe i dyskretne. Konwersje pomiędzy modelami. Modele wybranych układów fizycznych. Wykorzystanie eksperymentu do identyfikacji modelu. Identyfikacja liniowych układów dynamicznych z wykorzystaniem charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, metody najmniejszych kwadratów oraz sztucznych sieci neuronowych. Badania symulacyjne i weryfikacja modelu.

Projekt:

Modelowanie i symulacja wybranego układu fizycznego. Identyfikacja i weryfikacja modeli układów w oparciu o dostarczone przez prowadzącego zbiory danych pomiarowych. Do realizacji zadań projektowych wykorzystywane jest środowisko do obliczeń naukowo – inżynierskich: MATLAB.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie sprawdzianu

Projekt: zaliczenie projektu

Literatura podstawowa

  1. Górecka R., Teoria i technika eksperymentu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1998

  2. Gutenbaum J., Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, 2003

  3. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002

  4. Zimmer A., Englot A., Identyfikacja obiektów i sygnałów. Teoria i praktyka dla użytkowników MATLABA, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 16:10)