SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka badań i organizacja prac B-R II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka badań i organizacja prac B-R II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-21_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
  • dr inż. Grzegorz Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zagadnień związanych z planowaniem doświadczeń, wykształcenie umiejętności analizy wyników pomiarów z wykorzystaniem metod analizy statystycznej.

Wymagania wstępne

kurs statystyki matematycznej, zaliczenie pierwszego kursu z przedmiotu

Zakres tematyczny

Wykład:

Podstawy teoretyczne badań doświadczalnych – teoria eksperymentu. Planowanie doświadczeń, plany całkowite i ułamkowe, dwupoziomowe, trzypoziomowe i wielopoziomowe. Źródła i rodzaje błędów pomiarowych. Analiza wyników pomiarów, metody statystyczne. Sprawdzanie prawdziwości hipotez badawczych – weryfikacja hipotez statystycznych. Badanie istotności wpływu czynników wejściowych na przebieg badanego procesu. Analiza wariancji. Aproksymacja oraz weryfikacja adekwatności funkcji obiektu badań.

Projekt:

Zadania projektowe realizowane są przy pomocy pakietu MATLAB z modułem Statistics Toolbox. Dostarczone przez prowadzącego zbiory danych pomiarowych wykorzystywane są do rozwiązywania problemów z zakresu analizy i oceny próbek, weryfikacji hipotez statystycznych oraz analizy wariancji i analizy regresji.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, metoda projektu, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie egzaminu

Projekt: zaliczenie projektu

Literatura podstawowa

  1. Górecka R., Teoria i technika eksperymentu, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1998

  2. Korzyński M., Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006

  3. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002

  4. Mańczak K., Technika planowania eksperymentu, WNT, Warszawa 1976

Literatura uzupełniająca

  1. Brandt S., Analiza Danych, PWN, Warszawa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Pająk (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 16:31)