SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ocena jakości technicznej materiałów i wyrobów
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-26_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego rozwiązywania prostego problemu materiałowego o charakterze ekspertyzy w przypadku ustalaniu przyczyny awarii elementu konstrukcji lub urządzenia, do samodzielnego opracowywania planów kontroli jakości dla potrzeb procesów technologicznych, doboru metodyki badań , nabycie umiejętności do interpretowania  wyników w zakresie obowiązujących norm, przepisów i specyfikacji.   

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, materiałoznawstwo, procesy produkcyjne, podstawy metrologii, wytrzymałość materiałów

Zakres tematyczny

W ramach wykładu prezentowane są następujące  zagadnienia

Podstawowe wymagania jakościowe wyrobu. Jakość techniczna, a jakość użytkowa wyrobu. Cechy jakości użytkowej wyrobu. Wymagania jakościowe i parametry charakteryzujące materiały w zależności od ich stanu (metody wytwarzania): materiały w stanie lanym, obrobione plastycznie, materiały metalurgii proszków, kompozytowe. Nowoczesne metody badań materiałowych: badania składu chemicznego (metody spektralne i emisyjne); badania mikrostruktury (mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, ilościowa analiza mikrostruktury); badania własności elektrycznych i magnetycznych; metody wykrywania i oceny wad materiałowych (defektoskopia magnetyczna, rentgenowska i ultradźwiękowa, metody penetracyjne). Podstawy teoretyczne wybranych prób technologicznych. Klasyfikacja wad wyrobów w inżynierii mechanicznej oraz techniki ich rozpoznawania i unikania. Techniki kontroli i podnoszenia jakości technicznej materiałów i wyrobów.

 

W ramach projektu studenci podzieleni na zespoły 2 osobowe we współpracy z prowadzącym, proponują: dobór materiałów do wykonania różnych części maszyn, konstrukcji i narzędzi, przebieg procesu technologicznego dla wybranego elementu maszyny, plan kontroli jakości,   przebieg  własnych pomiarów i badań oraz formułują wnioski końcowe. 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt w formie twórczego rozwiązywania w zespołach postawionego zadania + dyskusja propozycji rozwiązań + wybór najlepszego rozwiązania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień (K_W07, K_W15). Na ocenę składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Projekt: warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego projektu na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ostateczne przyjęcie projektu wymaga prezentacji przed grupą ćwiczeniową. Ocena jest wyznaczana jest na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych (K_U02, K_U15).

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z sumy ocen z kolokwium z wykładu i oceny z projektu.

 

Literatura podstawowa

1.         Dobrzański L.A., Nowosielski R.: Metody badań metali i stopów-badania własności fizycznych, WNT, Warszawa 1987.

2.         Czuchryj J.: Kontrola jakości prac spawalniczych, Wyd. „KaBe”, Krosno, 2002.

3.         Czuchryj J., Kurpisz B.: Badanie złączy spawanych. Przegląd metod., Wyd.”KaBe”, Krosno 2009.

4.         Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.

5.         Praca pod redakcją Łomozika M.: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2009.

6.         Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Repetytorium z materiałoznawstwa, Część VII, Metody badania materiałów metalowych, Wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.

7.         Praca zbiorowa: Podstawy ilościowej mikroanalizy RTG, WNT, Warszawa, 1994.

8.         Baler J., Koppen M.: Podręcznik wad odlewniczych, Wyd. IKO-Erbsloh,1994.

9.         Normy dotyczące wad poszczególnych grup wyrobów np. PN-85/H-83105, PN-ISO 6520, EN-ISO 5817.

10.     Metale – Próba rozciągania – część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej, PN-EN ISO 6892-1:2010.

Literatura uzupełniająca

1. Wyrzykowski J., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcanie i pękanie metali, WNT, Warszawa, 1999.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tadeusz Szmigielski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:31)