SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe III
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-D-32_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studenta umiejętności redagowania części własnej (badawczej) pracy dyplomowej,  w tym sformułowania celu, zakresu i metodyki badań oraz analizy i syntezy ich wyników.

Wymagania wstępne

Zaliczenie drugiej części seminarium dyplomowego.

Zakres tematyczny

Związany jest problematyką podjętego tematu pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Dyskusja studenta z promotorem w ramach indywidualnych spotkań (konsultacji).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniane są postępy w redagowaniu części własnej pracy,  z uwzględnieniem poprawności merytorycznej, językowej i edytorskiej tekstów.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 12:59)