SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Audyt i monitoring technologii w przedsiębiorstwach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Audyt i monitoring technologii w przedsiębiorstwach
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-13_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Kielec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukształtowanie umiejętności w zakresie motywacji do poszukiwania i komercjalizacji, wykorzystywania wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji ambicji technologicznych przedsiębiorstwa. Pozyskanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wewnątrzzakładowego Audytu Technologicznego oraz przeszukiwania baz danych nowoczesnej technologii.

Wymagania wstępne

Technologie informacyjne, procesy produkcyjne, rachunek kosztów dla inżynierów

Zakres tematyczny

Wykład

Pojęcie Audytu Technologicznego, kto wykonuje Audyt Technologiczny, rodzaje audytów w przedsiębiorstwie, zakres Audytu Technologicznego, Audyt Technologiczny w UE, innowacja – technologia – rozwój firmy, co oznacza Innowacyjność firmy, wdrażanie innowacji – planowanie i realizacja projektów, czy Innowacyjność jest ryzykowna?, jak Innowacyjność firmy wpływa na jej konkurencyjność, pozyskiwanie informacji o nowych technologiach, skąd czerpać nowe technologie? - bazy danych, proces transferu technologii od Audytu po wdrożenie, aktorzy projektu technologicznego. Pozyskiwanie funduszy na rozwój własnej działalności.

Projekt

Analiza wybranego przedsiębiorstwa pod względem parku maszynowego i asortymentu produkcyjnego. Przeprowadzenie monitoringu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w dostępnych bazach danych. Wykonanie projektu nowej linii technologicznej i wdrożenie rozwiązań.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Podczas prowadzenia wykładów wykorzystywana metoda burzy mózgów. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Literatura podstawowa

  1. Baza BoI http://www.innowator.org.pl:
  2. Baza UNIDO Exchange (http://exchange.unido.org)
  3. J. Matuszek, Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000,
  4. Głodek P., Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006
  5. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca

  1. CORDIS Community Research and Development Information Service (http://europa.eu.int):
  2. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania , PWN, 2002
  3. Szewc A., Rola umów w zakresie transferu technologii [w:] Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Kielec, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 20:12)