SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody sieciowe w zarządzaniu produkcją - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody sieciowe w zarządzaniu produkcją
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-15_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu zastosowania metod sieciowych w zarządzaniu produkcją, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Matematyka, Organizacja systemów produkcyjnych

Zakres tematyczny

Wykład

Podstawowe pojęcia teorii grafów. Sposoby przedstawiania grafów. Przegląd zagadnień zarządzania produkcją sprowadzanych do optymalizacji na grafach. Problem maksymalnego przepływu, ścieżka najkrótsza, CPM, Pert, CPM-Cost, Pert-Cost, maksymalne skojarzenie i minimalne pokrycie, planowanie tras w problematyce analizy decyzyjnej dotyczącej zarządzania produkcją. Algorytmy dokładne i przybliżone. Metody sieciowe w komputerowych systemach wspomagania decyzji.

Projekt

Opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących wykorzystania zagadnień maksymalnego przepływu, maksymalnego skojarzenia, minimalnego pokrycia, planowania tras, obciążenia zasobów oraz ścieżki najkrótszej, CPM, CPM-Cost, Pert, Pert-Cost do rozwiązywania problemów zarządzania produkcją.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury i notatek z wykładów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za „obronę” przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Deo N. Teoria grafów i jej zastosowania, W-wa, PWN, 1980
  2. Wilson R. Wprowadzenie do teorii grafów, W-wa, PWN, 1999

 

Literatura uzupełniająca

  1. Sawik T. Badania operacyne dla inżynierów zarządzania, W-wo AGH, Kraków, 1998
  2. Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
  3. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne, w przykładach i zadaniach, Warszawa, PWN, 2001
  4. Mingus E. Zarządzanie projektami, OnePress, 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:18)