SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład I - Wstęp do fizyki plazmy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład I - Wstęp do fizyki plazmy
Kod przedmiotu 13.2-WF-FiAT-W-I-WFP-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. Krzysztof Stasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych koncepcji i metod wykorzystywanych do opisu procesów w plazmie kosmicznej, która stanowi główny składnik widzialnego wszechświata.

Wymagania wstępne

Elektrodynamika, analiza matematyczna.

Zakres tematyczny

Podstawowe parametry plazmy kosmicznej i laboratoryjnej
Ruch cząstek naładowanych w polach elektromagnetycznych
Ruch centrów prowadzących, dryfy magnetyczne, adiabatyczne niezmienniki, pułapki magnetyczne
Teoria płynowa plazmy
Równania kinetyczne, momenty funkcji rozkładu, równania płynowe, MHD, równania dryfowe
Fale w zimnej plazmie
Fale płaskie, polaryzacja, odcięcia i rezonanse, trasowanie i propagacja fal
Magnetohydrodynamika plazmy
Fale MHD, wiatr słoneczny, międzyplanetarne pole magnetyczne, dynamo magnetyczne, rekoneksja, szoki MHD
Kinetyczna teoria fal
Równania dyspersji, tłumienie Landaua, propagacja równoległa i prostopadła do pola magnetycznego
Metody symulacji komputerowych wykorzystywanych w fizyce plazmy

 

Metody kształcenia

Wykład

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 85 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] R. Fitzpatrick, Introduction to Plasma Physics, 2010, dostępne na stronie: http://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/plasma.html

Literatura uzupełniająca

[1] T. Boyd, J. Sanderson, The Physics of Plasmas, Cambridge University Press, 2003.
[2] M. Aschwanden, Physics of the Solar Corona, Springer, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 22-10-2017 23:20)