SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład I - Elementy optyki kwantowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład I - Elementy optyki kwantowej
Kod przedmiotu 13.7-WF-FiAT-W-II-EOK-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Wiesław Leoński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami fizycznymi współczesnej optyki kwantowej.

Wymagania wstępne

Znajomość analizy matematycznej i algebry oraz wiedza z zakresu elektromagnetyzmu zdobyte w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka oraz astronomia.

Zakres tematyczny

 1. Interferencja światła, spójność światła, funkcje korelacji.
 2. Pole elektromagnetyczne (EM) w rezonatorze, kwantowanie pola EM, pola wielomodowe.
 3. Stany koherentne pola EM oraz stany n-fotonowe i ich własności.
 4. Stany inteligentne.
 5. Zasada nieoznaczoności i stany ściśnięte pola EM.
 6. Diagramy Cavesa – opis kwantowego pola EM
 7. Elementy nieliniowej optyki kwantowej – wybrane procesy optyczne.

Metody kształcenia

Klasyczny wykład.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin zdany z ocena pozytywną.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 85 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

 1. C.C. Gerry, P.L. Knight „Wstęp do optyki kwantowej”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. R. Tanaś, materiały do wykładu „Optyka kwantowa”, http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas/optkwant.pdf
 3. Materiały własne wykładowcy.

Literatura uzupełniająca

 1. A.Miranowicz, materiały do wykładów z optyki kwantowej, http://zon8.physd.amu.edu.pl/~miran/lectures/optics/wyklady.pdf
 2. D.F. Walls, G. J. Milburn, “Quantum Optics”, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008.
 3. M. Fox, „Quantum Optics, An Introduction”, Oxford University Press, Oxford, New York 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 23-10-2017 00:05)