SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład II - Elektrodynamika w astrofizyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład II - Elektrodynamika w astrofizyce
Kod przedmiotu 13.7-WF-FiAT-W-II-EA-S16
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka i Astronomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Ulrich Geppert
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Studenci zdobędą podstawową wiedzę na temat szczególnej I ogólnej teorii względności, i ich roli w interpretacji procesów astrofizycznych. Poznają narzędzia matematyczne i reguły relatywistyczne w aplikacji do danych obserwacyjnych dotyczących gwiazd relatywistycznych takich jak białe karły czy gwiazdy neutronowe

Wymagania wstępne

Znajomość fizyki klasycznej i analizy matematycznej na poziomie magisterskim.

Zakres tematyczny

 • Dowody na występowanie magnetyzmu we wszechświecie, efekt Zeemana.
 • Powstawanie pól elektrycznych i magnetycznych w astrofizyce, pola wmrożone, hipoteza pola reliktowego.
 • Efekty dynamo, warunki konieczne, twierdzenia o nie istnieniu, powolne dynama.
 • Warunki generacji pola, termoelektryczna generacja pola.
 • Pola magnetyczne w przepływach stacjonarnych, szybkie dynamio, dynamo pola średniego.
 • Zasady magneto-hydrodynamiki.
 • Silne pola magnetyczne, teoria i obserwacje magnetarów.
 • Pulsary radiowe, rola silnych pól elektrycznych.
 • Pola magnetyczne I akrecja na gwiazdy neutronowe – teoria i obserwacje.
 • Rola pól magnetycznych w formowaniu gwiazd.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin ustny.

Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 37 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 87 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

[1] Notatki z wykładu

[2] L. D. Landau & E.M. Lifshitz,  Course of Theoretical Physics, Vol.2  The Classical Theory of Fields, Pergamon Press

[3] J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons

Literatura uzupełniająca

[1] Y. Zeldovich, A. Ruzmaikin, D. Sokoloff, Magnetic Fields in Astrophysics, Gordon & Breach, 1983

[2] K.-H. Rädler, Mean Field Dynamos: The Old Concept and  some Recent Developments. Karl Schwarzschild Award Lecture 2013, AN, Vol. 335, p.459, 2014

[3] D.D. Schnack, Lectures in Magnetohydrodynamics,  Lecture Notes in Physics, Springer 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kalaga (ostatnia modyfikacja: 22-10-2017 23:37)