SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny II: greka II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny II: greka II
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JSG2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Kroczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

praktyczna nauka greki nowotestamentowej

Wymagania wstępne

znajomość podstaw gramatyki greckiej i podstawowego słownictwa

Zakres tematyczny

  1. Wstęp historyczno-filologiczny do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu
  2. Przekład i komentarz gramatyczny do wybranych fragmentów Nowego Testamentu: Ewangelia św. Jana, Apokalipsa, Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Marka

Metody kształcenia

wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, praca własna, praca z tekstem

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Novum Testamentum Graecum

Popowski Remigiusz, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

Grecko-polski Nowy Testament - wydanie interlinearne, Warszawa 2014

Szamocki Grzegorz, Greka Nowego Testamentu. Intensywny kurs podstawowy, Pelplin 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Kroczak (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 12:25)