SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne
Kod przedmiotu 16.1-WH-WHP-WF-Ć-14_gen32FQK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz dbałością o własne zdrowie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych (Katalog dyscyplin sportowych w SWFiS UZ).

Metody kształcenia

Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych (poziom standardowy sprawności fizycznej) lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności fizycznej).

Literatura podstawowa

  1. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2002.
  2. Huciński T., Kisiel E., Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce: teoria i praktyka, Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2008.
  3. Karpiński R., Karpińska M., Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne, Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2011.
  4. Kosmol A., Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa 2008.
  5. Stefaniak T., Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK, Wrocław 2002.
  6. Talaga J., ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2006.
  7. Uzarowicz J., Siatkówka. Co jest grane?, Wydawnictwo BK, Kraków 2001.
  8. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
  9. Wołyniec J., Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w „Katalogu dyscyplin sportowych w SWFiS UZ”.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 17:51)