SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenie praktyczne II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenie praktyczne II
Kod przedmiotu 09.4-WH-FRSP-TP2-K-S14_genCJ7QW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dalsze rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Tłumaczenie praktyczne I”.

Zakres tematyczny

Ustne i pisemne tłumaczenia tekstów należących do różnych stylów językowych. Analiza błędów tłumaczeniowych. Tworzenie słowników tematycznych. Korzystanie ze znanych technik tłumaczeniowych. Tłumaczenie tekstów specjalistycznych i obyczajowych.

Metody kształcenia

Giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Ogólnodostępne słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie.
 2. Współczesna prasa rosyjska i polska.
 3. Zasoby internetowe.

Literatura uzupełniająca

 1. Z. Drygalski, J. Rozmiarek, Listy i pisma użytkowe, Warszawa 2005.
 2. Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, Warszawa 1993.
 3. A. Ginter, Teksty użytkowe w języku rosyjskim, Warszawa 2011.
 4. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.
 5. B.Z. Kielar,Wstęp do translatoryki. Warszawa 2003.
 6. B. Z. Kielar: Zarys translatoryki, Warszawa 2003.
 7. H. Lebiedziński, Elementy przekładoznawstwa ogólnego, Warszawa 1981.
 8. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, [red.:] U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.
 9. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.
 10. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 11. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998.
 12. Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, Warszawa 1993.
 13. T. Tomaszkiewicz (oprac.),Terminologia tłumaczenia. Poznań 2006.
 14. M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek, T. Piekot, Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.
 15. А. В. Федоров, Основы общей теории перевода. Москва, 2003.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku polskim z elementami języka rosyjskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 19:59)