SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język rosyjski dla służb mundurowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język rosyjski dla służb mundurowych
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-JRSM-Ć-S14_gen2203V
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich tłumaczeń tekstów policyjno-prawniczych oraz z zakresu tematyki celnej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka polskiego i rosyjskiego na poziomie min. A2.

Zakres tematyczny

Tłumaczenie pisemne tekstów policyjno-prawniczych dotyczących przestępczości występującej zarówno w Rosji, jak i Polsce (m.in. oszustwa, fałszerstwa, kradzieże, napady rozbójnicze i pobicia, przestępstwa seksualne, zabójstwa, narkotyki, porwania, terroryzm). Teksty zawierają aktywne słownictwo policyjne z zakresu pierwszego kontaktu funkcjonariusza z obywatelem oraz leksykę prawniczą niezbędną przy współpracy funkcjonariuszy z organami wymiaru sprawiedliwości, a także leksykę z zakresu procedur celnych.

Metody kształcenia

Giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, tłumaczeń wykonywanych na zajęciach oraz prac domowych; zaliczenie prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

 1. B. Jeglińska, I. A. Ndiaye, Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego. Postępowanie przygotowawcze i sądowe, Olsztyn 2012.
 2. B. Jeglińska, J. Obłąkowska-Galanciak, Język rosyjski. Tłumaczenia prawne i prawnicze, Olsztyn 2001.
 3. G. Ojcewicz, Przestępczość w Rosji i Polsce. Wybór tekstów policyjno-prawniczych do samodzielnego tłumaczenia z komentarzem, Szczytno 2011.
 4. B. Walczak-Sroczyńska, Język rosyjski. Podręcznik dla studentów kierunku Obsługa celna, Warszawa 2002.
 5. W. Węgorzewska, S. Maskiewicz, Język rosyjski. Cło, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Z. Cichoń, M. Woźniak-Słota, Procedury celne. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków 1999.
 2. M. Kałuża, Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011.
 3. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
 4. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy. Polski. Angielski. Francuski. Niemiecki. Rosyjski, pod. red. G. Ojcewicza, Szczytno 2003.
 5. T. Zobek, Словарь юридической терминологии русско-польский, Warszawa 2007.
 6. Таможенное право. Конспект лекций, ред. Т. В. Лебедева, Москва 2006.
 7. Юридический энциклопедический словарь, ред. М. Н. Макаренко, Москва 2006.
 8. Z. Cichoń, M. Woźniak-Słota, Procedury celne. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków 1999.

Uwagi

Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim oraz częściowo w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 05-09-2016 20:52)