SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język biznesu II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język biznesu II
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRSP-BIZ2-K-S14_gen5IP3W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poszerzenie podstawowego słownictwa specjalistycznego o wyrazy, zwroty i konstrukcje gramatyczne z zakresu organizacji i działalności  podmiotów gospodarczych, ich struktury, a także obecnej sytuacji ekonomicznej Rosji, znajomość których umożliwi studiującym bliższe poznanie realiów gospodarczych i politycznych FR.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Język biznesu I”

Zakres tematyczny

Rosja jako partner ekonomiczny: Rosja w XXI wieku; Współczesny stan i perspektywy rozwoju gospodarki rosyjskiej; Prawo i przedsiębiorczość; Rodzaje podmiotów gospodarczych; Jak zorganizować własną firmę; Struktura i działalność firmy; Rynek pracy i zatrudnienie.

Metody kształcenia

Praca z książką (z podręcznikiem, praca z oryginalnym tekstem publicystycznym z prasy rosyjskiej – indywidualna i w zespole), pogadanka, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach i pozytywne oceny z prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

  1. N. Bondar, S. Chwatow, Бизнес-контакт. Komunikacja biznesowa po rosyjsku, cz. 1-2, Warszawa 2010.
  2. С.А. Хавронина, Л.П. Клобукова, И.В. Михалкина, Курс для деловых людей: Финансы; Банки, Москва 1993.
  3. L. Fast, Biznesmeni mówią po rosyjsku dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. I. Kabyszewa, K. Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, cz. 1-2, Warszawa 2003.
  2. L. Jochym-Kuszlikowa, E. Kossakowska, Słownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, Warszawa 2008.
  3. J. Siskind, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2010.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2016 20:53)