SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura rosyjska od początku modernizmu do Wojny Ojczyźnianej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura rosyjska od początku modernizmu do Wojny Ojczyźnianej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-HLT3-Ć-S14_genC1757
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianego okresu – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Literatura realizmu rosyjskiego.

Zakres tematyczny

Literatura lat 1882-1895. Opowiadania wojenne i alegoryczne W. Garszyna. Nowatorstwo A. Czechowa – prozaika i dramaturga. Motywy neoromantyczne i społeczne w twórczości W. Korolenki. Poezja lat 80-ych i 90-ych XIX wieku: S. Nadson i inni poeci okresu.

Literatura lat 1896-1917. Przemiany realizmu i przełom modernistyczny. Twórczość M. Gorkiego, I. Bunina i L. Andriejewa. „Starsi” (K. Balmont, F. Sołogub, W. Briusow) i „młodsi” (A. Błok, A. Bieły) symboliści. Miejsce akmeizmu w literaturze Srebrnego Wieku (A. Achmatowa, N. Gumilow, O. Mandelsztam). Ugrupowanie „Cech poetów”. Futuryzm rosyjski jako prąd dynamiczny i wielopostaciowy (kubofuturyści, egofuturyści, „Mansarda Poetycka”, „Centryfuga”). Twórczość W. Majakowskiego.

Ugrupowania literackie lat 1920-ych.

Liryka S. Jesienina (nurt wiejski, imażynizm).

Antyutopia w literaturze rosyjskiej („My” J. Zamiatin).

Opowiadania rodzajowe M. Zoszczenki.

Nowatorstwo I. Babla w obrębie prozy ornamentalnej.

Realizm socjalistyczny jako prąd literacki. Powieść produkcyjna i kołchozowa.

Literatura „pozasystemowa”.

Literatura lat 1941-1945.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej, przygotowania wystąpienia ustnego oraz zaliczenia przewidzianych prac kontrolnych.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z wykładu i ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładu oraz pozytywna ocena z egzaminu ustnego.

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. В. Гаршин: Четыре дня; Красный цветок
 2. В. Короленко: Река играет; Сон Макара
 3. А. Чехов: Хамелеон; Ионыч; Человек в футляре; Три сестры / Вишневый сад (1 по выбору)
 4. И. Бинин: Деревня; Господин из Сан-Франциско
 5. Л. Андреев: Иуда Искариот
 6. К. Бальмонт: стихотворения (3)
 7. А. Белый: стихотворения (3)
 8. В. Брюсов: стихотворения (3)
 9. А. Блок: стихотворения (3 + Незнакомка); Двенадцать
 10. О. Мандельштам: стихотворения (3)
 11. Н. Гумилев: стихотворения (3)
 12. А. Ахматова: стихотворения (3); Реквием
 13. М. Цветаева: стихотворения (3)
 14. М. Горький: На дне; Макар Чудра
 15. В. Маяковский: стихотворения (3); Облако в штанах
 16. Е. Замятин: Мы
 17. С. Есенин: стихотворения (3); Черный человек
 18. М. Зощенко: рассказы (3)
 19. И. Бабель: Конармия

Literatura uzupełniająca

 1. Cieślik K., Smaga J., Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX-XX), Warszawa 1991.
 2. Fast P., Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej, Kraków 2003.
 3. Gazda G., Słownik europejskich kierunków literackich XX wieku, Warszawa 2000.
 4. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.
 5. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, Wrocław 1996.
 6. Klimowicz T., Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po 1917 roku, Wrocław 1996.
 7. Klimowicz T., Przewodnik po literaturze rosyjskiej i jej okolicach, Wrocław 1996.
 8. Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, Katowice 1996.
 9. Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001.
 10. Гордович К. Д., История отечественной литературы XX века, Санкт-Петербург 2000.
 11. Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь в дух частях, под ред. Н. Н. Скатова, Москва 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 05-09-2016 20:28)