SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Wybrane zagadnienia z kultury ukraińskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wybrane zagadnienia z kultury ukraińskiej
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-UKR-K-S15_genNWXFB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Andrzej Ksenicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl ćwiczeń wprowadza studentów w krąg zagadnień związanych z historią i teraźniejszością Ukrainy, co pozwoli im uświadomić sobie miejsce tego kraju w Europie.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Zajęcia obejmują podstawy wiadomości z zakresu historii, kultury, literatury; życia codziennego i polityki Ukrainy. Realizowane będą na zajęciach następujące zagadnienia: Ukraina: historia, geografia, specyfika kraju; Język i alfabet; Ukraińcy w Polsce: Prasa, dziedzictwo kulturowe, Nikifor, B.I. Antonycz; Kościoły na Ukrainie; Ukraińska poezja narodowa; Wybitne postaci ukraińskiej historii; Stolica Ukrainy; Galicja dawniej i dziś; Dzieje pogranicza kulturowego Polski i Ukrainy; Współczesna literatura ukraińska; Ukraina dziś: polityka, naród, wielokulturowość; Kultura ludowa na Ukrainie; Ukraińska muzyka dawniej i dziś; Perspektywy Ukrainy w Europie.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny; praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie kolokwium oraz obecność na zajęciach. 

Literatura podstawowa

П. Кононенко, Українознавство, Київ 2006.

М. Семчишин, Тисяча років української культури, Київ 1993.

Українська художня культура, Ред. І.Ф. Ляшенко, Київ 1996.

W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001.

W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca

Inne źródła informacji to np. „Nasze Słowo”, „Літературна Україна”, “Київ”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 18:23)