SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Kod przedmiotu 09.6-WH-FRSP-PNJR1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Borkowska
 • dr Ewa Kriukowa
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 120 8 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Pisanie praktyczne - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Fonetyka praktyczna - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: wykształcenie wśród studentów umiejętności rozumienia znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych studentom spraw i zdarzeń związanych z najważniejszymi aspektami życia codziennego. Wyrobienie umiejętności radzenia sobie w nieskomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych, które potencjalnie mogą mieć miejsce na terenach, na których występuje język rosyjski. Wypracowanie umiejętności tworzenia prostych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, dotyczących tematów znajdujących się w obszarze zainteresowań studentów: ich planów, zamierzeń, doświadczeń itp. Doskonalenie poprawnej wymowy i intonacji, charakterystycznej dla języka rosyjskiego. Kształcenie prowadzi do opanowania przez studentów poszczególnych sprawności językowych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FONETYKA PRAKTYCZNA: Kształtowanie u studentów poprawnej artykulacji, akcentuacji i intonacji oraz zapoznanie z systemem fonetycznym i intonacyjnym języka rosyjskiego.

PISANIE PRAKTYCZNE: Wykształcenie wśród studentów umiejętności rozumienia znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach pisemnych, dotyczących najważniejszych aspektów życia codziennego. Wyrobienie umiejętności tworzenia krótkich form pisemnych na temat nieskomplikowanych sytuacji komunikacyjnych, które potencjalnie mogą mieć miejsce na terenach, na których występuje język rosyjski. Wypracowanie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych, dotyczących tematów znajdujących się w obszarze zainteresowań studentów: ich planów, zamierzeń, doświadczeń itp. Głównym celem zajęć jest poprawa dokładności i zakresu słownictwa, znajomości podstawowych zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji. Kształcenie prowadzi do opanowania przez studentów poszczególnych sprawności językowych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Język rosyjski: kurs podręcznikowy”.

Zakres tematyczny

SPRAWNOSCI ZINTEGROWANE: Rodzina: członkowie rodziny, typy rodzin, czynności życia codziennego. Zdrowie: samopoczucie, części ciała, choroby i ich objawy oraz leczenie, zdrowy tryb życia. Świat przyrody: klimat (strefy klimatyczne), flora i fauna Rosji, pogoda (prognoza pogody, pory roku, miesiące). Najważniejsze symbole Rosji. Podróże i turystyka: wycieczki, zwiedzanie, ekwipunek turysty, baza noclegowa, wypoczynek zorganizowany i niezorganizowany, środki transportu (podróż koleją, komunikacja miejska). Moskwa: jej najważniejsze obiekty i zabytki. Wybitni rosyjscy malarze i ich dzieła.

FONETYKA PRAKTYCZNA: Artykulacja samogłosek a, o, у, и, ы w sylabach akcentowanych i nieakcentowanych. Artykulacja samogłosek jotowanych е, ё, ю, я po spółgłosce w sylabie akcentowanej i w sylabach nieakcentowanych. Artykulacja samogłosek jotowanych е, ё, ю, я na początku wyrazu po samogłoskach, po znaku ъ, ь w sylabie akcentowanej i w sylabach nieakcentowanych. Akcentuacja wybranych części mowy (rzeczowników, czasowników, przyimków i liczebników). Intonacja niepełnych zdań pytających ze spójnikiem przeciwstawnym a. Intonacja zdań wykrzyknikowych wyrażających emocje (zachwyt lub oburzenie). Intonacja wyliczania i przeciwstawienia.

PISANIE PRAKTYCZNE: Korespondencja, e-mail. Miejsce zamieszkania – adres. Mieszkanie: pomieszczenia, wyposażenie. Święta rodzinne i uroczystości. Składanie życzeń i gratulacji z różnych okazji. Zakupy w sklepie spożywczym i przemysłowym. Spędzanie czasu wolnego: kino, dyskoteka, teatr. Sankt-Petersburg: główne zabytki i obiekty miasta. Nazwy potraw i napojów. Typowe potrawy rosyjskie. Zamawianie posiłków. Kultura fizyczna i sport. Rosja: turystyka, świat zwierząt i roślin. Środowisko: zagrożenia i ochrona. Wybrane aspekty ortografii i gramatyki rosyjskiej.

Metody kształcenia

SPRAWNOSCI ZINTEGROWANE: wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, prezentacja, zabawy inscenizacyjne, odczyt, opis, ćwiczenia praktyczne.

FONETYKA PRAKTYCZNA: wykład konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne, metoda sytuacyjna.

PISANIE PRAKTYCZNE: wykład konwersatoryjny, odczyt, opis, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, praca w grupach, metoda sytuacyjna, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych i wypowiedzi ustne)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE:

 1. Zybert M., Новый диалог 1. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2014.
 2. Zybert M., Новый диалог 2. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, Warszawa 2014.

FONETYKA PRAKTYCZNA:

 1. Anchimiuk O., Практический курс фонетики и интонации русского языка, Białystok 2003.
 2. Dulewiczowa I., Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia. Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Warszawa 1993.
 3. Dziewanowska D., Akcent w języku rosyjskim, część 1-3, Warszawa 2000 – Zbiór ćwiczeń praktycznych.
 4. Grzybowski, Zarys fonetyki opisowej języka rosyjskiego (wraz z ćwiczeniami) – skrypt dla studentów filologii rosyjskiej S., Toruń 2007.
 5. Szymoniuk M., Zych A., Skrypt z fonetyki i fonologii języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

PISANIE PRAKTYCZNE:

 1. Zybert M., Новый диалог 1. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2014.
 2. Zybert M., Новый диалог 2. Język rosyjski. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących, Warszawa 2014.
 3. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.
 4. Dziewanowska D., Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.
 5. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE:

 1. Dąbrowska H., Zybert M., Встреча II. Podręcznik języka rosyjskiego dla rozpoczynających naukę w szkole średniej, Warszawa 1997.
 2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 2. Podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2003.
 3. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3. Podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2012.
 4. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego. Cz. 1-2, Warszawa 1999.
 5. Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня. Dla uczniów, studentów i przedsiębiorców, Warszawa 2000.
 6. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.
 7. Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2011.
 8. Granatowska H., Danecka I., Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
 9. Jurewicz E., Jurewicz Cz., Меня зовут Аня. Ćwiczenia testujące z rosyjskiego dla szkół średnich, Warszawa 1995.
 10. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2008.
 11. Kuzmina I., Śliwińska B., 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami. Język rosyjski, Warszawa 2008.
 12. Pado A. Читай, пиши, говори. I-II. Podręcznik do języka rosyjskiego dla pierwszego roku filologii rosyjskiej i lektoratów, Warszawa 1997.
 13. Штельтер О., В этой маленькой корзинке. Игры на уроке русского языка 2, Санкт-Петербург 2004.
 14. Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2003.
 15. Wiatr-Kmieciak M., Wujec S., Вот и мы 2. Podręcznik z płytą CD, Warszawa 2009.

FONETYKA PRAKTYCZNA:

 1. Одинцова И. В., Звуки, ритмика, интонация, Москва 2004.

PISANIE PRAKTYCZNE:

 1. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 2. Podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2003.
 2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 3. Podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego. Kurs dla początkujących, Warszawa 2012.
 3. Dąbrowska H., Zybert M., Встреча II. Podręcznik języka rosyjskiego dla rozpoczynających naukę w szkole średniej, Warszawa 1997.
 4. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego. Cz. 1-2, Warszawa 1999.
 5. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009
 6. Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2011.
 7. Granatowska H., Danecka I., Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.
 8. Кайдалова А.И., Калинина И.К., Современная русская орфография, Москва 1983.
 9. Kuzmina I., Śliwińska B., 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami. Język rosyjski, Warszawa 2008.
 10. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П., Справочник по русскому языку. Правописание. Произношение. Литературное редактирование, Москва 2001.
 11. Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2003..

Uwagi

Przedmiot prowadzony jest w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 14:48)