SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
Kod przedmiotu 09.6-WH-KBRP-PNJR4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Ewa Kriukowa
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Ortografia i interpunkcja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Pisanie kreatywne - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 4 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami interpunkcji rosyjskiej.

KONWERSACJA: Osiągnięcie biegłości językowej na poziomie zaawansowanym poprzez utrwalanie nawyków oraz doskonalenie umiejętności  językowych w mowie i piśmie zdobytych w poprzednich semestrach.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Utrwalanie i doskonalenie umiejętności językowych nabytych w poprzednich semestrach poprzez dalsze rozwijanie sprawności (czytania, rozumienia, pisania, mówienia, tłumaczenia) oraz pogłębianie kompetencji językowej w oparciu o teksty literackie.

PISANIE KREATYWNE: Rozwój i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III”

Zakres tematyczny

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: Powtórzenie, korekcja i utrwalenie materiału z zakresu pisowni odmiennych części mowy. Zasady pisowni nieodmiennych (przysłówek, zaimek przysłowny) i niesamodzielnych części mowy (partykuły, przyimki, spójniki). Podstawowe zasady interpunkcji rosyjskiej: znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym; znaki przestankowe w zdaniu pojedynczym z dodatkowymi członami (szereg, człon wyodrębniony, wyrazy wtrącone, wypowiedzi nawiasowe, zwroty). Znaki przestankowe w zdaniu złożonym. 

KONWERSACJA: Konstruowanie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i pisemnych, dotyczących sposobu spędzania czasu wolnego: życia kulturalnego człowieka (np. teatr, kino, muzeum) oraz wypoczynku w okresie letnim i zimowym.  Szczegółowa charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Spędzanie czasu wolnego w okresie letnim i zimowym. Życie kulturalne człowieka: kino, teatr, muzeum, wystawa sztuk plastycznych. Szczegółowa charakterystyka człowieka: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, relacje z innymi osobami.

PISANIE KREATYWNE: Samodzielne tworzenie tekstów, np.: opisywanie rysunków, tworzenie historii; opowiadanie, monolog wewnętrzny, uzupełnianie „luk” w tekście, dopisanie wątku, kontynuacji, wprowadzanie nowych postaci, zmiana chronologii wydarzeń, tworzenie tekstów realizujących różne reguły gatunkowe (np. bajka, satyra, reportaż), tworzenie komiksu i in. Ponadto tworzenie tekstów w oparciu o dzieła muzyczne, plastyczne, filmy, słowa-klucze, pary rymów, grupy frazeologizmów i in.

Metody kształcenia

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: wykład konwersatoryjny, prezentacja, praca z książką, praca w grupach, ćwiczenia w pisaniu.

KONWERSACJA: wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, prezentacja, zabawy inscenizacyjne, debata „za i przeciw”, „burza mózgów”

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: praca z tekstami literackimi (Indywidualna i grupowa), gry dydaktyczne, dyskusja, zabawy inscenizacyjne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne związane z omawianym tekstem.

PISANIE KREATYWNE: Indywidualna i grupowa produktywna praca z różnymi rodzajami tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA: zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

KONWERSACJA: zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach, kontroli bieżącej (różne rodzaje wypowiedzi ustnych i prac pisemnych), zaliczenia sprawdzianów śródsemestralnych.

PISANIE KREATYWNE: zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych).

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV”. Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV” jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej. Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2002.
 2. Крючков С.Е., Светлаев М.В., Упражнения по русскому языку; Синтаксис. Пунктуация, Москва 2003.
 3. Ленская Т.С., Угроватова Т.Ю., Русский язык: В 4 ч. Ч.3. Пунктуация, Москва 2003.
 4. Панюшева М.С., Шалимова Г.С., Современный русский язык: Практикум по пунктуации. Пособие для вузов, Москва 2003.
 5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык: Орфография. Пунктуация, Москва 2005.
 6. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.

KONWERSACJA, PISANIE KREATYWNE - literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

ĆWICZENIA Z TEKSTEM (WYBÓR)

 1. A. Чехов: Дачники
 2. К. Паустовский: Кот-Ворюга
 3. В. Токарева: Кошка на дороге
 4. Л. Петрушевская: Девушка-нос
 5. А.. Куприн: Синяя звезда
 6. И. Дружинина: Нефертити
 7. Ш. Перро: Золушка
 8. А. Аверченко: Одиннадцать слонов
 9. Н. Носов: Фантазеры
 10. А. Чехов: Орден
 11. А. Чехов: Клевета
 12. А. Чехов: Душечка
 13. В. Гюго: Козетта
 14. Б. Битехтин: Природа пела ему гимн
 15. И. Грабарь: Незабываемая встреча
 16. К. Паустовский: Уснувший мальчикИИ
 17. А. Грин: Победитель

Literatura uzupełniająca

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 1. Кайдалова А.И., Калинина И.К., Современная русская орфография, Москва 1998.
 2. Светлышева В.Н., Русский язык: Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы, Москва 2007.
 3. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Warszawa 2008.
 4. Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб. 2000.
 5. Орфографические словари русского языка.

Uwagi

Przedmiot prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 10:45)