SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Twórczość rosyjskich pisarzy emigrantów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Twórczość rosyjskich pisarzy emigrantów
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-TwRosPisEmi-K-S15_pNadGenREXYZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie wiedzy studentów na temat dwudziestowiecznego procesu historycznoliterackiego o zjawisko literatury emigracyjnej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnej interpretacji obcojęzycznych tekstów literackich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego min. na poziomie B1.

Zakres tematyczny

Zjawisko emigracji politycznej – krótki zarys.

Periodyzacja rosyjskiej literatury emigracyjnej.

Twórczość „pierwszej fali” emigracji: M. Ałdanowa, I. Bunina, G. Gazdanowa, W. Nabokova oraz tzw. „satirikońców” - A. Awierczenki i N. Teffi.

„Druga fala” emigracji: S. Maksimow.

S. Dowłatow - przedstawiciel „trzeciej fali” emigracji.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem literackim – indywidualna i grupowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wyniki kształcenia sprawdzane są na kolejnych ćwiczeniach, poprzez prezentowanie krótkich referatów, dyskusję oraz indywidualne odpytywanie. Pozytywny rezultat tych składowych konwersatorium stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu.

Literatura podstawowa

  1. И.А. Бунин, Сочинения в трех томах, сост. А.К. Бабореко, Москва 1982.
  2. С.Д. Довлатов, Чемодан, Санкт-Петербург 2007.
  3. В.В. Набоков, Собрание сочинений русского периoда в пяти томах, Cанкт-Петербург 2000.
  4. Россия: характеры, ситуации, мнения. Выпуск 1. Характеры / Голубева А.Е, Задорина А.И., Ганапольская Е.В., Санкт-Петербург 2002.
  5. Россия: характеры, ситуации, мнения. Выпуск 3. Мнения / Голубева А.Е, Задорина А.И., Ганапольская Е.В., Санкт-Петербург 1998.
  6. http://magazines.russ/ru/nj/2007/246/ma19-pr.html

Literatura uzupełniająca

  1. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997 i inne.
  2. В.Е. Васильев, Семенова Т.О., Литература русского зарубежья, [В:] Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы, ред. С.И. Тимина, Санкт-Петербург 2002.

Uwagi

Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim oraz częściowo w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 05-09-2016 18:46)