SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-ORIN-K-S15_pNadGen7FGEQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Utrwalenie umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie. Powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni i interpunkcji rosyjskiej.  

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość zasad pisowni i interpunkcji rosyjskiej. 

Zakres tematyczny

Utrwalenie materiału z zakresu pisowni odmiennych, nieodmiennych oraz niesamodzielnych części mowy (w szczególności imiesłowów, przysłówków, zaimków nieokreślonych, spójników, partykuł). Utrwalenie zasad interpunkcji rosyjskiej w zdaniach pojedynczych i pojedynczych z dodatkowymi członami. Interpunkcja zdania złożonego. Interpunkcja konstrukcji z imiesłowem przymiotnikowym i przysłówkowym. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca w grupach, praca z książką, metoda sytuacyjna, ćwiczenia w pisaniu krótkich tekstów. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych)

Literatura podstawowa

1. Валгина Н.С., Светлышева В.Н., Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2002.

2. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, Cz..1-2, Warszawa 1999.

3. Крючков С.Е., Светлаев М.В., Упражнения по русскому языку. Синтаксис. Пунктуация, Москва 2003.

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Русский язык: Орфография. Пунктуация, Москва 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

2. Granatowska H., Danecka I., Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego, Warszawa 1998.

3. Кайдалова А.И., Калинина И.К., Современная русская орфография, Москва 1983.

4. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2008.

5. Ленская Т.С., Угроватова Т.Ю., Русский язык. ч.3: Пунктуация. Подготовка к выпускному, вступительному и ЕГЭ, Москва 2003.

6. Ленская Т.С., Угроватова Т.Ю., Русский язык. ч.4: Синтаксис. Подготовка к выпускному, вступительному и ЕГЭ, Москва 2003.

7. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П., Справочник по русскому языку. Правописание. Произношение. Литературное редактирование, Москва 2007. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 18:37)