SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literatura realizmu rosyjskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literatura realizmu rosyjskiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-HLT2-W-S14_pNadGenKTHJH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianej epoki – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do „szkoły naturalnej”.

Zakres tematyczny

Rozkwit realizmu krytycznego w latach 1855-1881. Wojna krymska i jej następstwa. Walka o reformy w Rosji. Rozwój czasopism i spory ideowo-literackie w latach 60-ych XIX wieku. Krytycy obozu rewolucyjnej demokracji: N. Czernyszewski, N. Dobrolubow, D. Pisariew.

Wpływ „naturalnej szkoły” na „Zapiski myśliwego” Iwana Turgieniewa i „Biednych ludzi” Fiodora Dostojewskiego.

Dwa nurty w poezji: nurt obywatelski (twórczość Nikołaja Niekrasowa) i nurt poezji sztuki czystej (liryka Afanasija Feta). Filozoficzna poezja Fiodora Tiutczewa.

Dramaturgia A. Ostrowskiego: tradycje i innowacje.

Rosyjscy prozaicy wobec sporów ideowych epoki: I. Gonczarow, I. Turgieniew, N. Leskow, F. Dostojewski, L. Tołstoj.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej, przygotowania wystąpienia ustnego oraz zaliczenia przewidzianych prac kontrolnych.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z wykładu i ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładu oraz pozytywna ocena z egzaminu ustnego.

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Ф. Тютчев: стихотворения (5)
 2. А. Фет: стихотворения (5)
 3. Н. Некрасов: На улице; Поэт и гражданин; Размышления у парадного подъезда; Кому на Руси жить хорошо
 4. И. Гончаров: Обломов
 5. И. Тургенев: Записки охотника (2); Ася; Рудин / Накануне / Отцы и дети (1 по выбору)
 6. А. Островский: Гроза
 7. Н. Лесков: Несмертельный Голован
 8. Ф. Достоевский: Бедные люди; Преступление и наказание; Братья Карамазовы
 9. Л. Толстой: Война и мир; Анна Каренина; Смерть Ивана Ильича

Literatura uzupełniająca

 1. Historia literatury rosyjskiej, pod red M. Jakóbca, t. 1-2, Warszawa 1976.
 2. Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Barańskiego i S. Semczuka.
 3. A. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1987.
 4. Е. Г. Буянова, Романы Достоевского, Москва 1997.
 5. А. А. Илюшин, Поэзия Некрасова, Москва 1998.
 6. История русской литературы, ред. Ф. Я. Прийма, Н. И. Пруцков, т. 3, Ленинград 1982.
 7. История русской литературы XIX века (вторая половина), ред. С. М. Петров, Москва 1973
 8. В. А. Недзвецкий, П. Г. Пустовойт, Е. Ю. Полтавец, И. С. Тургенев, Москва 1998.
 9. Г. Н. Поспелов, История русской литературы XIX века (1840-1860-е годы), Москва 1981.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 17:57)