SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-LIF-K-S14_pNadGenQAD6J
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Kamila Borkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci powinni opanować podstawowe zagadnienia dotyczące kształtowania się leksyki języka rosyjskiego oraz zachodzących w niej zmian; nabyć praktyczne umiejętności pracy z wykorzystaniem różnych słowników języka rosyjskiego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii. Związki systemowe w leksykologii: polisemia, homonimia, paronimia, synonimia, antonimia. Rozwój słownictwa (archaizmy, neologizmy, zapożyczenia). Zróżnicowanie terytorialne i środowiskowe słownictwa. Podstawy frazeologii. Cechy jednostki frazeologicznej. Typy strukturalne i semantyczne jednostek frazeologicznych. Podstawowe pojęcia leksykografii. Typy słowników.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca ze słownikiem, ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywny wynik prac kontrolnych i testu końcowego.

Literatura podstawowa

1.  Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина, Современный русский язык.  Москва 2001.

2. А.В. Калинин, Лексика русского языка, Москва 1971.

3. Д.Н. Шмелев, Современный русский язык. Лeксика. Москва 2001.

4. М.И. Фомина Современный русский язык. Лексикология. Москва 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Новиков Л.А., Иванов В.В., Кедайтене Е.И., Тихонов А.Н., Современный русский язык. Теоретический курс. Лексикология, Москва 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Kamila Borkowska (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 07:30)