SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Rosyjska proza kobieca XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Rosyjska proza kobieca XX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSP-KOB-K-S15_pNadGenLYI3B
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie wiedzy studentów z zakresu dwudziestowiecznego procesu historycznoliterackiego o twórczość rosyjskich pisarek drugiej połowy XX wieku oraz doskonalenie umiejętności samodzielnej interpretacji obcojęzycznych tekstów literackich.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego min. B2.

Zakres tematyczny

Krótki zarys historyczny rosyjskiej prozy kobiecej.

Kobiece spojrzenie na rosyjską rzeczywistość drugiej połowy XX wieku. Losy zwyczajnych ludzi we współczesnej Rosji.

Radziecka rzeczywistość widziana oczami dziecka w twórczości  Swietlany Wasilenko.

Ironiczna proza Ludmiły Pietruszewskiej .

O twórczości literackiej Wiktorii Tokariewej – „Jeśli w sercu nie ma miłości, człowiek jest martwy. Tylko udaje żywego.”

Rosyjska percepcja Zachodu w prozie Mariny Palej.

Złożone relacje międzyludzkie w opowiadaniach Diny Rubinej i Galiny Szczerbakowej.

Życie i śmierć w twórczości Mariny Wiszniewieckiej.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem literackim – indywidualna i grupowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie zadowalającej frekwencji, aktywnego udziału w zajęciach, znajomości tekstów literackich oraz pozytywnych ocen z prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1. Л.С. Петрушевская, Дикие животные сказки, Москва 2006.

2. Д. И. Рубина, Когда выпадет снег. Рассказы. Повести, Екатеринбург 2000.

3. В.С. Токарева, Кошка на дороге, Москва 2010.

4. Г.Н.  Щербакова, Мальчик и девочка, Москва 2001.

5. А.Н. Варламов, В.В. Муравьева, И.И. Яценко, Русский рассказ конца XX века, Москва 2005.Ф. Тютчев: стихотворения (5)

6. Н.В. Кулибина, Написано женщинами, Москва 2004.

Literatura uzupełniająca

1. W. Laszczak, Twórczość kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993.

2. E. Komisaruk, Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty, Wrocław 2009.

3. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod. red. A. Drawicza, Warszawa 1997 i inne.

4. М.П. Абашева, Н.В. Воробева, Русская женская проза на рубеже ХХ-ХХI веков, Пермь 2007.

Uwagi

Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim oraz częściowo w języku polskim.


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 18:05)