SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geopolityka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geopolityka
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-GEO 1-Ć-S14_pNadGen0Z7O4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Polityka bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma poszerzyć wiedzę z zakresu geopolityki studentom, którzy ukończyli   kierunek politologia na I stopniu studiów. Przedmiot stawia sobie za cel przedstawienie geopolityki jako specyficznego i interdyscyplinarnego podejścia badawczego, które zajmuje się badaniem relacji między ośrodkiem siły (niekoniecznie państwa) a przestrzenią (głównie geograficzną). Główne obszary badawcze geopolityki koncentrują się na pięciu wątkach tematycznych; (1) rywalizacji przestrzennej, (2) rywalizacji ekonomicznej, (3) koncepcjach ładu międzynarodowego, (4) kodach geopolitycznych oraz (5) wyobrażeniach geopolitycznych.

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich w dyscyplinie politologia, opcjonalnie: stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe

Zakres tematyczny

1. Definiowanie i teoria geopolityki; 2. Geopolityka klasyczna; 3. Klasyczne polskie teorie geopolityczne; 4. Geopolityka zimnowojenna; 5. Powstanie i uwarunkowania geopolityki ponowoczesnej; 6. „Starzy” i „nowi” aktorzy współczesnej geopolityki; 7. Geopolityka krytyczna; 8. Kody geopolityczne; 9. Wyobrażenia geopolityczne i szkoła „Herodote”; 10. Geoekonomia; 11. Geostrategia; 12. Astropolityka; 13. Współczesne koncepcje ładu międzynarodowego

Metody kształcenia

Prelekcja wykładowcy; 2. Pokaz multimedialny, 3. Praca z książką; 4. Praca w grupach; 3. Dyskusja panelowa; 4. Gry dydaktyczne /symulacyjne, decyzyjne/

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach /40%/, Zaliczenie wybranego zestawu lektur /30%/, praca pisemna: analiza geopolityczna /30%/.

Literatura podstawowa

1. Geopolityka, red. A. Dybczyński, Warszawa 2013.

2. Moisi D., Geopolityka emocji, Warszawa 2011.

3. Sykulski L., Geopolityka czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze, Warszawa 2011.

4. Bieleń S., Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

5. Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, red. Z. Lach, J. Wendt, Częstochowa 2010.

6. Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2010.

7. Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.

8. Piskozub A., Miejsce geopolityki w klasyfikacji dyscyplin nauki z geografią, historią i polityką w ich nazwach, Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

9. Skrzyp L., Geopolityka „wczoraj, dziś i jutro”, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

10. Sykulski L., Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i perspektywy rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

11. Kaplan R., Renesans geografii, „Geopolityka” 2009, nr 3.

12. Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, Warszawa 2009.

13. Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, red. J. Kloczkowski, Kraków 2009.

14. Klin T., Geopolityka: spór definicyjny we współczesnej Polsce, Geopolityka” 2008, nr 1.

15. Flint C., Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008.

16. Skrzyp J., Lach Z., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.

17. Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.

18. Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.

19. Sułek M., Modelowanie i pomiar potęgi państw w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 2003, nr 3-4.

20. Jean C., Geopolityka, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.

21. Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

 

Literatura uzupełniająca

1. Kazanecki W., Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Toruń 2012.1

2. Domke R., Myśl geopolityczna w Polsce Ludowej, „Racja stanu: Studia i materiały”’ 2011, nr 1.

3. Danek A., Stanisław Bukowiecki jako geopolityk, Częstochowa 2010.

4. Filipek K., Nowa geopolityka sieciowa, „Przegląd Geopolityczny” 2011, nr 4.

5. Potulski J., Perspektywa feministyczna w geopolityce – feministyczna geopolityka, „Przegląd Geopolityczny” 2011, nr 3.

6. Sawicka M., Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce, „Przegląd Geopolityczny” 2011, nr 4.

7. Sułek M., Metodyka analizy geopolitycznej (na przykładzie potęgonometrii), „Przegląd Geopolityczny” 2011, nr 3.

8. Jędrysiak J., Współczesne spojrzenie na nawalizm; geopolityka w kosmosie, „Racja stanu: Studia i materiały” 2010, nr 2. 

9. Sykulski L., Oskar Żebrowski – prekursor geopolityki polskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2010, nr 2.

10. Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Warszawa 2009.

11. Danek A., Myśl geopolityczna Wacława Mejbauma, „Geopolityka” 2009, nr 3. 

12. Domke R., John Halford Mackinder (1861-1947): zarys biografii naukowej, „Geopolityka” 2009, nr 3.

13. Geopolityka Międzymorza w rozważaniach Ryszarda Wragi,  opr. R. Potocki, „Geopolityka” 2009, nr 3.

14. Kazanecki W., Narodziny geopolityki we Francji, „Geopolityka” 2009, nr 3.

15. Klin T., Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Toruń 2009.

16. Mackinder H., Geograficzna oś historii, opr. R. Potocki, Częstochowa 2009.

17. Macała J., Blok kontynentalny Karla Haushofera, „Geopolityka” 2009, nr 3.

18. Macała J., Nieco zapomniany Karl Haushofer, Geopolityka” 2008, nr 1.

19. Tokarz G., Nauki biologiczne a nauki społeczne. Próba analizy wspólnych metod badawczych na przykładzie geopolityki,  “Racja stanu: Studia i materiały” 2007 , nr 2.

20. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.

21. Cenckiewicz S., Geopolityka polska, “Arcana” 2000, nr 2.

22. Jędrzejczyk D., Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego, Warszawa 1999.

23. Romer E., Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-Warszawa 1939.

24. Grzybowski K., Geopolityka /zagadnienia ogólne-imperializmy/, Kraków 1936.

25. Janiszewski M., Polska w obliczu Europy, Warszawa 1935,

26. Nałkowski W., Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna, Warszawa 1912.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:21)