SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria polityki
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-TPL 1-W-S14_pNadGen1EA9U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Polityka bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Łukomski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym dorobkiem współczesnej nauki o polityce. Studenci zapoznają się z genezą, ewolucją i teoriami dotyczącymi zjawisk i procesów politycznych, powinni umieć ocenić przydatność teorii do wyjaśniania konkretnych zjawisk.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Pojęcie polityki w świecie społecznym. Rozumienie, doświadczenie, spontaniczne definicje i deformacje. 2. Teoria jako ogląd świata i teoria w kontekście nowoczesnej nauki. 3. Myślenie o polityce w kontekście metody czyli teoria naukowa. Definicje, hipotezy, twierdzenia i generalizacje. 4. Ontologia świata społecznego: od naturalizmu do konstruktywizmu. Pojęcie paradygmatu i wielość ontologii. 5. Spór o empiryczność teorii: od pozytywizmu do hermeneutyki. 6. Teoria zachowań politycznych i krytyka behawioralizmu. 7. Teorie funkcjonalistyczne czyli czy istnieją empirycznie sprawdzalne całości. 8. Teorie racjonalnego wyboru. Aprioryczne modele i problem ich użyteczności. 9. Ideologie i ich relacje z teorią polityki: wyjaśnianie zachowań i idee w świecie społecznym. 10. Instytucjonalizm i jego związki z ideologiami. 11. Próba uzgadniania paradygmatów: instytucjonalizm i interpretacjonizm. 12. Teorie normatywne w kontekście współczesnej politologii. 13. Teorie powstania państwa: pomiędzy historią a teoria normatywną. Analiza przypadku. 14. Polityka, polityczność i miejsce pojęcia natury ludzkiej w naukach społecznych.

Metody kształcenia

Wykład problemowy; praca z tekstem w grupie; samodzielna praca z tekstem; metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, zaliczenie kolokwium i pracy pisemnej (50%) oraz  zdanie egzaminu ustnego (50%), tj. prawidłowa odpowiedź na 3 zadane pytania.

Literatura podstawowa

 1. M. Karwat, O karykaturze polityki, Warszawa 2012,
 2. Ch. Mouffe, Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011
 3. T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010,
 4. J. Nocoń, Między tradycją a modernizacją, Przeobrażenia badań politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu J. C. Alexandra, Bydgoszcz 2010,
 5. A. Heywood, Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009, PWN,
 6. J. Habermas, Uwzględniając innego. Studia z teorii politycznej, Warszawa 2009,
 7. M. Oakeshotta, O postępowaniu człowieka, Warszawa 2008,
 8. M. Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, Kraków 2008, Universitas,
 9. Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006,
 10. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005,
 11. J.G. March, J.P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005,
 12. B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004,
 13. Współczesne teorie polityki – od logiki do retoryki, red. T. Klementewicz, Warszawa 2004, Studia Politologiczne INPUW, vol. 8,
 14. W. J. Stankiewicz, Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu, Wrocław 2003,
 15. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków-Warszawa 2000,
 16. M. Finley, Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000,
 17. S. L. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998.
 18. Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, red. Q. Skinner, Lublin 1998, K. R. Popper, Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, Warszawa 1997,
 19. L. Porębski, Behawioralny model władzy, Kraków 1996,.

Literatura uzupełniająca

 1. The Oxford Handbook of Political Theory, ed. J. S. Dryzek, B. Honig and A. Phillips, OUP 2006,
 2. A. Bielskis, Towards a Post-Modern Understanding of the Political. From Genealogy to Hermeneutics, Palgrave Macmillan 2005,
 3. M. Freeden, Ideologies and Political Theory. A Conceptual Approach, OUP 1996,
 4. J. E. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns. State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton UP 1994,
 5. J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton UP 1975,
 6. S. S. Wolin, Politics and Vision. Continuity and Innovation in Western Political Thought, Princeton UP 2004,
 7. Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, vol. 1 and 2, Cambridge UP 1978,
 8. C. Geertz, Interpretacje kultur. Wybrane eseje, WUJ 2005,
 9. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998,
 10. E. H. Carr, Historia. Czym jest?, Poznań 1999,
 11. E. Canetti, Masa i władza, Warszawa 1996,
 12. M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005,
 13. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005,
 14. R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, Warszawa 1999,
 15. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:22)