SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia polityki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia polityki
Kod przedmiotu 14.2-WH-PD-SP 2-K-S14_pNadGen1E6NB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Polityka bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Banaszak
 • dr Piotr Łukomski
 • dr Adam Ilciów
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać miejsce kultury w życiu społecznym i przygotować do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przedstawiając główne epoki historyczne, nurty i różnorodność w kulturze oraz wskazać na historyczne inspiracje w kulturze współczesnej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie socjologii polityki: konsensus a konflikt. Źródła konsensusu i konfliktu społecznego.
 2. Współczesne teorie konfliktu społecznego: konflikt klasowy, konflikt ideologiczny. Stosunek różnych grup społecznych do określonych typów konfliktu.
 3. Wstęp do socjologicznych koncepcji autorytaryzmu i totalitaryzmu.
 4. Źródła XX-wiecznych totalitaryzmów: Koncepcje H. Arendt, F. von Hayeka, R. Dahrendorfa (I).
 5. Źródła XX-wiecznych totalitaryzmów: Koncepcje H. Arendt, F. von Hayeka, R. Dahrendorfa (II).
 6. Antysemityzm jako jedna z głównych cech totalitaryzmu nazistowskiego: koncepcja H. Arendt i Z. Baumana
 7. Wstęp do teorii elit społecznych
 8. Marksistowskie i nie-marksistowskie teorie elit społecznych: C. W. Mills, R. Dahrendorf, D. Bell
 9. Wstęp do teorii rozwoju społecznego
 10. Teoria rozwoju społecznego A. Sena
 11. Teoria nierówności społecznych w ujęciu A. Sena i R. Dahrendorfa
 12. Omówienie różnic pomiędzy socjologicznym opisem nowoczesności i ponowoczesności.
 13. Socjologia ponowoczesności: Z. Bauman, M. Foucault, A. Appadurai
 14. Polityczne i socjologiczne konsekwencje ponowoczesności: nowe rozumienie władzy politycznej (J. Staniszkis, M. Foucault). Globalizacja jako źródło przemian społecznych we współczesnym  świecie.

Metody kształcenia

Forma konserwatorium, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja; praca pisemna

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu ustnego tj. odpowiedź na 3 pytania (30% oceny końcowej); praca pisemna (40% oceny końcowej); aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej)

Literatura podstawowa

 1. Coser Lewis, A., Funkcje konfliktu społecznego. Kraków 2009
 2. Dahrendorf, R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym. Kraków 2008
 3. Luhman, N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Kraków 2007
 4. Ortega y Gasset, J., Bunt mas. Warszawa 2004
 5. Giddens, A., Nowoczesność i tożsamość. Warszawa 2002
 6. Sen, A., Rozwój i wolność. Poznań 2002
 7. Foucault, M., Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa 1998
 8. Pawłowska, A., Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998
 9. Hayek von, F.A., Droga do zniewolenia. Karków 1996
 10. Lipset, S.M., „Homo politicus”. Społeczne podstawy polityki. Warszawa 1995
 11. Schumpeter, J., Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja. Warszawa 1995
 12. Bell, D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa 1994
 13. Tarkowski, J., Socjologia świata polityki. T. 1, Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym. Warszawa 1994
 14. Tarkowski, J., Socjologia świata polityki. T. 2, Patroni i klienci. Warszawa 1994
 15. Arendt, H., Korzenie totalitaryzmu. Warszawa 1993
 16. Burton M., Gunther R., Higley J., Elity a rozwój demokracji, w:  Szczupaczyński, J. (wybór), Elity. Demokracja. Wybory, Warszawa 1993, ss. 27 – 45
 17. Dahrendorf, R., Nowoczesny konflikt społeczny: esej o polityce wolności. Kraków 1993
 18. Bauman, Z., Nowoczesność i zagłada. Warszawa 1992
 19. Grunberger, R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy. Warszawa 1987
 20. Mills, C.W., Elita władzy. Warszawa

 

Literatura uzupełniająca

 1. White Harrison, C., Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne. Kraków 2011
 2. Touraine, A., Samotworzenie się społeczeństwa. Kraków 2010
 3. Bauman, Z., Wspólnota: w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Kraków 2008
 4. Staniszkis, J., O władzy i bezsilności. Kraków 2006
 5. Appadurai, A., Nowoczesność bez granic. Kraków 2005
 6. Hayek von, F.A., Zgubna pycha rozumu : o błędach socjalizmu. Kraków 2004
 7. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa 2005
 8. Haman, J., Demokracja, Decyzje, Wybory. Warszawa 2003
 9. Staniszkis, J., Władza globalizacji. Warszawa 2003
 10. Sen. A., Nierówności: dalsze rozważania. Kraków 2000
 11. Giddens, A. Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999
 12. Hindess, B., Filozofie władzy. Od Hobbesa do Focaulta, Warszawa-Wrocław 1999
 13. Domański, S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa 1993
 14. Bauman, Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznawcza. Warszawa 1995
 15. Fromm, E., Ucieczka od wolności. Warszawa 1976.

 

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:25)