SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo europejskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo europejskie
Kod przedmiotu 10.9-WH-PD-PE 3-Ć-S14_pNadGen0O5J9
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Polityka bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami prawa Unii Europejskiej w zakresie zasad działania tego prawa, jego źródeł i procedur stanowienia aktów prawa wtórnego. Jednocześnie ma on na celu przedstawienie zasad działania rynku wewnętrznego, a także zagadnień związanych z ochroną prawną i obszarem wolności i bezpieczeństwa.   

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie prawa UE i jego źródła – ogólne zasady prawa, pojęcie źródeł prawa. 2. Prawo pierwotne (Traktaty, akty konstytucyjne Rady lub Rady Europejskiej, umowy międzynarodowe). 3. Prawo pochodne (wtórne) – katalog aktów prawa wtórnego. 4. Akty powiązane z prawem UE, akty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 5. Procedury stanowienia prawa UE. 6. Stosowanie prawa UE. 7. Zapewnianie efektywności prawu UE w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Ogólne zasady rynku wewnętrznego, polityki szczegółowe i działania wewnętrzne (swobody, polityki wspólne i polityki unijne, wspólne reguły konkurencji UE, Unia Gospodarcza i Walutowa). 9. Sądowa kontrola przestrzegania prawa. 10. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE. 

Metody kształcenia

praca z dokumentem źródłowym  -  analiza tekstów aktów prawnych, praca w grupach, metoda sytuacyjna, klasyczna metoda problemowa.   

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium (50% wartości oceny). Konstrukcja i treść pytań stanowi kombinację zagadnień przedstawianych do rozwiązania w formie kazusu w trakcie zajęć z treścią norm prawa traktatowego, które student powinien znać. Praca semestralna (30%); aktywność na zajęciach (20%)

Literatura podstawowa

1. M. Sokołowski, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim, Beck 2012.

2. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Beck 2011

3. A. Kuś (red.) Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, KUL 2011

4. Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem, wyd. H.C. Beck, 2011

5. Z. Brodecki, Prawo integracji. Konstytucja dla Europy, Lewxs Nesis 2011,

6. H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Lewis Nexis 2011

7.Prawo Unii Europejskie j,  wprow.E. Skibińska, wyd. H.C. Beck, 2010

8. Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.A. Wyrozumska, J. Barcz, (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji,  Lewis Nexis 2010

9. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, red. M. Pyka, B.Wojtyniak,  Wolters Kluwer 2010

10. Z. Brodecki, Prawo integracji w Europie, Lexis Nexis 2009

11. E. Cała- Wacinkiewicz, System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego, Beck 2009

12. M. Irmiński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Oficyna Prawa Polskiego 2009

13.A. Gubrynowicz, Europejskie Prawo Gospodarcze, cz.2, Warszawa 2008

14.E. Skrzydło –Tefelska, R. Skubisz,  Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin 2008

15.J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty ustanawiające Unię Europejską, 2008

16.J. Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, wydawnictwo prawnicze 2007

17.J.Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006

18. A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej a konstytucyjny system źródeł prawa,[w:]:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne red. K. Wojtowicz, Warszawa 2006, , s.32-38

19. Z. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2005

20. K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002

21. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo Europejskie, Warszawa-Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

1. M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Wolters Kluwer 2012

2. T. Jaroszyński, Rozporządzenie unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce,  Wolter Kluwers 2011

3. P. Brzeziński, Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej, 2010

4. N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskich w postępowaniach krajowych, Wolters Kluwer 2010

5. A. Kastelik –Smaza, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki, Wolters Kluwer 2010

6. A. Malinowski, Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010

7. A. Frąckowiak-Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego, Wolters Kluwer 2009

8. T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wolters Kluwer 2009

9. A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wolters Kluwer 2009

10. S. Biernat, S.Dudzik, Przepływ osób i świadczenie usług w Uni Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Wolters Kluwer 2009

11. T. Koncewicz, Wspólnotowy kodeks proceduralny, Beck 2008

12. A. Lach, Europejska pomoc prawna w sprawach karnych, Toruń 2007,

13. Wolność gospodarcza, r. V, VI, VIII,  red. Z. Brodecki, Lexis Nexis, Warszawa 2003;

14. Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Lexis Nexis Warszawa 2004

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 18:09)