SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW2-Ć-S14_genHW7CJ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka włoskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

  1. Szeroki zakres słownictwa związany z kuchnią włoską: rodzaje sklepów, produkty spożywcze, sprzęt kuchenny, dania, menu w restauracji, napoje, wagi i miary.
  2. Uniwersytety włoskie (struktura uczelni, finansowanie i program studiów, stypendia).
  3. Różnorodne obszary współczesnego życia ( relacje w środowisku prywatnym i zawodowym).  
  4. Miasto: dom, mieszkanie, w domu, ogród, zwierzęta domowe.
  5. Starożytny Rzym.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1. Matteo La Grassa, L'italiano all'università 1, Edilingua.

2. Gloria Tommasini, M., nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua.

3. Tylusińska, A., Ciao !, Delta

Literatura uzupełniająca

1. Dominici, M., Dieci racconti, Edilingua.

2. Cernigliaro, M., L'Italia è cultura : Storia" Edilingua

3. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe

4. Latino, A., Gramatyka włoska dla wszystkich", polska adaptacja, Edilingua, Nowela

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 07:11)