SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne konflikty zbrojne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne konflikty zbrojne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-WKZ 3-K-S14_pNadGen0ZXHW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Polityka bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sporów i konfliktów międzynarodowych, sposobami ich zapobiegania oraz przyczynami powstawania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Problematyka konfliktu i sporu międzynarodowego – przyczynek do dyskusji. 2. Metody pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych 3. Konflikt o Kosowo. 4. Konflikt o Górny Karabach 5. Konflikt w Iraku i jego współczesne reperkusje 6. Konflikt w Afganistanie i jego konsekwencje 7. Międzynarodowa rywalizacja o zasoby Arktyki – najbliższa wojna światowa XXI wieku? 8. Spory na Pacyfiku (Rosja, Japonia, Koree, Chiny, Tajwan) – nierozwiązane problemy II wojny wracają? 9. Konflikt bałtycki o gazociąg – ekonomia ważniejsza od ekologii? 10. Konflikt rosyjsko-polski 11. Problem baskijski 12. Napięcia i konflikty w Europie Środkowo-Wschodniej 13. Ludność cywilna podczas konfliktów zbrojnych.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca w grupach, „burza mózgów”, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest zdanie kolokwium ustnego: prawidłowa odpowiedź na 2 pytania (40% wartości oceny), praca zaliczeniowa - opis i analiza wybranego konfliktu międzynarodowego (40%) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%)

Literatura podstawowa

 1. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.
 2. Symonides J., Arktyka – region współpracy czy konfliktów, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2011.
 3. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
 4. Keller-Krawczyk L., Amerykański kryzys finansowy z początku XXI wieku: geneza i konsekwencje, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2010.
 5. Szczudlik-Tatar J., Państwo Środka – soft power w polityce zagranicznej Chin, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, 2010.
 6. Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.
 7. Kugiel P., Na drodze ku potędze: polityka zagraniczna Indii, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 6.
 8. Smolaga M., Chińska Republika Ludowa jako oficjalny beneficjent pomocy rozwojowej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2009.
 9. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. John Baylis, Steve Smith, Kraków 2008.
 10. Dokąd zmierza świat? A. D. Rotfeld (red.), Warszawa 2008.
 11. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Marek Pietraś, Lublin 2007.
 12. Stępień-Kuczyńska Alicja, Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń 2007.
 13. Gaddis Lewis John, Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007.
 14. 6. Gaddis Lewis John, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007.
 15. Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
 16. Fukuyama Francis, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.
 17. Mondry Janusz, Powrót geopolitiki. Europa, Ameryka i Azja u progu XXI wieku, Elbląg 2004.
 18. Budnikowski Adam, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003.
 19. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2002.
 20. Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. Jan J. Milewski, Wiesław Lizak, Warszawa 2002.
 21. Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapuściński: nie ogarniam świata, Witold Bereś, Krzysztof Brunetko, Warszawa 2007.
 2. Rotfeld Adam Daniel, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 3. Sorman Guy, Rok koguta. O Chinach, rewolucji i demokracji, Warszawa 2006.
 4. Kenney Padraic, Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005.
 5. Saint-Etienne Christian, Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, Warszawa 2004.
 6. Stańczyk Jerzy, Kres zimnej wojny. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił. (Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Toruń 2004.
 7. Kagan Robert, Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.
 8. Stefanowicz Janusz, Anatomia polityki międzynarodowej, Toruń 1999.
 9. Brzeziński Zbigniew, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 10. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania, red. Teresa Łoś-Nowak, Wrocław 1997.
 11. Popiuk-Rysińska Irena, Suwerenność w rozwoju stosunków międzynarodowych, Warszawa 1993.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 14:25)