SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntroFiK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z podstawowymi problemami antropologii filozoficznej, czyli: a) pochodzenia człowieka (koncepcja monistyczno-ewolucjonistyczna i dualistyczno-kreacjonistyczna, b) istoty człowieka (koncepcja teistyczna, naturalistyczna, Marksowska), c) sensu życia, d) szczęścia, e) cierpienia.  Wielkie systemy antropologiczne: dualizm, hylemorfizm, filozofia ludzkiego dramatu, człowiek jako moment rozwoju ducha, personalizm, egzystencjalizm, marksizm.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

I. OGÓLNE WIADOMOŚCI O FILOZOFII CZŁOWIEKA.

II. RÓŻNE PŁASZCZYZNY FUNCJONOWANIA ANTROPOLOGII. POWSTANIE ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ.

III. HISTORIA POJAWIANIA SIĘ PROBLEMATYKI ANTROPOLOGICZNEJ.

IV. ROZWAŻANIA O NATURZE CZŁOWIEKA.

V. ROZWAŻANIA O POCHODZENIU CZŁOWIEKA.

VI. PRZEGLĄD STANOWISK FILOZOFII CZŁOWIEKA

VII. DYSKUSJE NT. MIEJSCA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE

VIII. ZWIĄZKI ANTROPOLOGII Z AKSJOLOGIĄ

 

Metody kształcenia

W zależności od potrzeb stosowane będą przede wszystkim trzy formy wykładu: informacyjny, konwersatoryjny i syntetyczny. Ten pierwszy zapoznawał będzie słuchaczy z odpowiednimi partiami materiału. Ten drugi aktywizował będzie słuchaczy w toku wykładu, słuchacze zachęcani będą do krótkiej dyskusji i zadawania pytań, zwłaszcza w sytuacjach, gdy jakieś partie omawianego materiału wydawać się im będą niezrozumiałe. Ten trzeci podsumowywał będzie omówiony materiał i ułatwiał zapamiętywanie najważniejszych kwestii omawianych w trakcie wykładu. Główny nacisk położony będzie na metody kształcące umiejętność wymiany poglądów. Eksploatowane będą przede wszystkim: dyskusje prowadzone tokiem parlamentarnym i dialogowym. 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zdanie egzaminu

Literatura podstawowa

1.      Antropologia filozoficzna, Carlos Valverde; przekł. Grzegorz Ostrowski, Poznań 1998.

2.      Antropologia filozoficzna: ujęcie pragmatyczne, Gernot Böhme; przeł. Piotr Domański, Warszawa 1998.

3.      Antropologia filozoficzna: zarys zagadnień dydaktycznych, Władysław Anasz, Częstochowa 1989.

4.      Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, pod red. Tadeusza Szkołuta, Lublin 1997.

5.      Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk, Ireneusz Bittner, Łódź 1997.

Literatura uzupełniająca

  1. Filozofia człowieka: zarys problematyki: antologia tekstów, Roman Darowski, Kraków 2008.  W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 11:01)