SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat naukowy historyka: Warsztat naukowy historyka XIX-XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy historyka: Warsztat naukowy historyka XIX-XXI wieku
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-WNH-XIX-XXI w-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pomoc studentowi w stworzeniu odpowiedniego warsztatu naukowego: wyposażenie w wiedzę o źródłach z epoki, metodach badawczych oraz pomoc w pisaniu pracy dyplomowej 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Bibliografie historii XIX-XX wieku – ogólne, bieżące, retrospektywne, regionalne. Wersje tradycyjne i cyfrowe. 2. Biblioteki i ich katalogi – kartkowe i cyfrowe. Przeszukiwanie zasobów w Internecie. 3. Archiwa w Polsce i za granicą – książkowe i internetowe przewodniki po zasobach, katalogi, inwentarze. 4. Instytut Pamięci Narodowej – charakter zbiorów, zasady przechowywania i udostępniania. 5. Muzea i źródła muzealne. 6. Źródła do historii XIX-XXI wieku: rękopiśmienne, drukowane, audiowizualne, elektroniczne. 7. Najczęściej spotykane języki i rodzaje pisma w źródłach do historii XIX-XXI wieku: polski, rosyjski (cyrylica), niemiecki (do lat 40. XX w. neogotyk), francuski, angielski. 8. Rola i charakter relacji żyjących uczestników i świadków wydarzeń z historii najnowszej (współczesnej). 9. Charakterystyka dorobku najwybitniejszych historyków XIX-XXI wieku. 10. Przykłady syntez, monografii i edycji źródeł z historii XIX-XXI wieku. 

Metody kształcenia

WYKŁAD INFORMACYJNY, WYKŁAD KONWERSATORYJNY, OPIS WYJAŚNIAJĄCY, DYSKUSJA.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja bieżąca efektów kształcenia na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczeń jest: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział na zajęciach poprzez opracowanie i przedstawienie na zajęciach wyznaczonego zadania oraz udział w dyskusji w ramach poszczególnych tematów .

Literatura podstawowa

1. Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa, Poznań 1973 i nast. 2. Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999. 3. Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998 i nast. 4. Ihnatowicz J., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990. 5. Ihnatowicz J., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. 1-2, Warszawa 1967,1971.  

Literatura uzupełniająca

1. Archiwa warsztatem pracy historyka, pod red. A. Tomczaka, t. I-II, Toruń 1972. 2. Bloch M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1961. 3. Dominiczak H., Przygotowanie pracy magisterskiej z historii, Częstochowa 1996. 4. Eckert M., Wprowadzenie do historii, Zielona Góra 1975. 5. Miśkiewicz B., Praca magisterska na studiach historycznych. Przewodnik metodyczny, Poznań 1975. 6. Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996. 7. Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2000.  

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 12:33)