SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztat naukowy historyka filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztat naukowy historyka filozofii
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-WNH-F-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i celami uprawiania historii filozofii, z różnymi modelami historiografii filozoficznej i wynikającymi z tego rezultatami prac historyków filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Porównanie metod uprawiania historii filozofii i ich wyników (doksograficzna, wartościująca, wyjaśniająca, rozumiejąca, marksistowska-dialektyczna). Wartościowania nurtów i szkół filozofii starożytnej i średniowiecznej w pracach historyczno-filozoficznych różnych autorów. Analiza metod wybranych historyków filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej.

 

Metody kształcenia

seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zdany egzamin

Literatura podstawowa

Analytic Philosophy and History of Philosophy, ed. T. Sorell, G.A.J. Rogers, Oxford 2005.

Philosophy in History, ed. R. Rorty, J.B. Schneewind, Q. Skinner, Cambridge 1985.

Z dziejów refleksji nad historią filozofii, red. S. Kaczmarek, Poznań 1982.

Arystoteles, Metafizyka ks. I (różne wydania).

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1988.

G.W.F. Hegel, Wykłady z historii filozofii, t. I-III, Warszawa 1994-2002.

S. Kaczmarek, O przedmiocie i zadaniach historii filozofii, Warszawa 1968.

W. Kaczocha, Filozofia cywilizacji i kultury, Poznań 1998.

R. Kozłowski, Z problematyki metodologicznej historii filozofii, Poznań 1984.

J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1980.

S. Pawlicki, Historia filozofii greckiej, t. I-II, Kraków 1903-1917.

S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966.

W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Warszawa 1971.

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-II (różne wydania).

M. Zembrzuski, M. Płotka, A. Nowik, A. Filipowicz, I. Andrzejuk, A. Andrzejuk, Z metodologii historii filozofii, „Opera Philosophorum Medii Aevi” t. 14, Warszawa 2015.

„Rocznik Historii Filozofii Polskiej” t. I: Dzieje filozofii z perspektywy polskiej, 2008.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 12:21)