SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe ustne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe ustne
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-IJU-K-14_pNadGenQZC3N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Richard Sharp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kurs ma na celu poprawę płynności słownej, pewność mówienia, dokładność i umiejętność interakcji. 

Dodatkowo również kurs ma na celu podniesienie znajomość podstawowych zasad i elementów słownych 

interakcji. Kurs składa się z tematów,  które są wykorzystywane do     stymulowania interakcji słownej 

i stanowią podstawę  rozwoju słownictwa.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

opinie i przekonania
zmiana i porównanie
pieniądze i handel
praca i zatrudnienie
nauka i technologia
przyroda i środowisko naturalne
jedzenie i gotowanie
problemy społeczne
ludzie i relacje

Metody kształcenia

Śnieżna kula (dyskusja piramidowa), burza mózgów, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (60%), prezentacja ustna (40%).

Literatura podstawowa

1.    Mann, M, Tayler-Knowles, S. 2008. Destination B1 & B2  Oxford: Macmillan.
2.    Sarada, M. Spoken English. 2007. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation. 
      3.   West, C. 2007.  Recycling Advanced English. UK: Georgian Press.
      4.   Harmer, J, Arnold, J. 1979.  Advanced Speaking Skills. London: Longman.
      5.   Evans, J. 2008. FCE Speaking & Listening Skills 1.  London: Express Publishing.

Literatura uzupełniająca

1.     Wilson, J. 2012. Speakout: Advanced. London: Pearson Longman.

2.     Hewings, M. 2007. English Pronunciation in Use: Advanced. Cambridge University Press.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Richard Sharp (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 11:40)