SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pedagogiki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pedagogiki
Kod przedmiotu 05.0-WH-WHSNP-PPG-W-S14_pNadGenEDJNF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Kapica-Curzytek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do zawodu nauczyciela. Analiza i synteza podstaw wiedzy pedagogicznej. Opanowanie wiedzy oraz kompetencji pedagogicznych  niezbędnych  do  prowadzenia efektywnej  pracy  dydaktyczno – wychowawczej  i  opiekuńczej w szkolnictwie publicznym i niepublicznym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pedagogika jako  nauka o wychowaniu, struktura, podstawowe pojęcia. Metody badań pedagogicznych. Proces kształcenia, jego istota, filozoficzne i psycho - pedagogiczne podstawy. Główne kategorie  dydaktyczne. Kontrola i ocena osiągnięć szkolnych. Elementy prawa oświatowego. Współczesne dylematy nauczycieli. Niepowodzenia dydaktyczne. Rola nauczyciela jako wychowawcy klasy. Proces wychowania, istota, rodzaje, dziedziny. Cele wychowania, wartości, metody, techniki. Podstawowe środowiska wychowawcze, mass media. Trudności wychowawcze. Dynamika procesu wychowania w kontekście współczesnych przemian społecznych i cywilizacyjnych

 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 2003.  tom I – VII. Warszawa: Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa.

Kawecki I. 2003. Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. Kraków: Impuls.

Kupisiewicz Cz., 1996. Podstawy dydaktyki ogólnej. Oficyna  Warszawa: Wyd. „BGW”.

Łobocki M. 2003. Teoria wychowania w zarysie .Kraków:  Impuls.

Okoń W. 2005 i następne. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. ŻAK.

Śliwerski B. (red.) 2004-2010. Pedagogika, t. 1-4. Gdańsk: Gdańskie Wyd. Pedagogiczne.

 

Literatura uzupełniająca

Gajda J., Media w edukacji. Wyd. Impuls 2002

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie ŻAK 2004

Ziemska M. ( red. ), Rodzina współczesna, Wyd. UW 2005

Artykuły z czasopism pedagogicznych: „Edukacja”, „Nowa Szkoła”, „Edukacja i Dialog”,  „Forum Oświatowe”

Artykuły z tygodników opinii: „Newsweek”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny"

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Joanna Kapica-Curzytek (ostatnia modyfikacja: 24-08-2016 09:09)