SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSNP-PPS-W-S14_pNadGen4D999
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka; zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólne i społecznej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Psychologia a inne nauki; koncepcje psychologiczne; procesy poznawcze, osobowość i komponenty osobowości, inteligencja i zdolności, stres psychologiczny, biologiczne podstawy procesów psychicznych; poznanie społeczne, postawy, konformizm i stereotypy, funkcjonowanie grupy społecznej, agresja i zachowania prospołeczne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pogadanka, prelekcja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa wystawiana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

1. Strelau J., Doliński D. (2010) Psychologia akademicka .Podręcznik. (red.) t.1-2,Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca

1. Kozielecki J.(1998) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, „k”

2.Wadeley A., Birch A., Malim T., (2000) Wprowadzenie do psychologii. Warszawa, PWN

3. Zimbardo P.G., Ruch F.L., (1997) Psychologia i życie. Warszawa, PWN

4. Aronson E.., Wilson T.D., Akert R.(1997)Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań, Zysk i S-ka

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Urszula Gembara (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 10:46)