SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka opisowa języka angielskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka angielskiego I
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAP-GO1-W-14_pNadGenHVNPP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Marek Kuczyński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznać i opisać cechy struktury języka angielskiego na poziomie fonemu, morfemu, słowa, znaczenia, frazy, zdania i dyskursu.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

fonologia, morfologia, semantyka, syntaks frazy i zdania, pragmatyka, analiza dyskursu, relacje fraz w ramach zdania

Metody kształcenia

Wykłady i ćwiczenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczone kolokwia tematyczne i zdany egzamin

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marek Kuczyński (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 12:42)