SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF3-Ć-14_pNadGenQ77WA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów francuskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)       Kraje frankofońskie (geografia, krótki zarys historii, system polityczny, gospodarka, podróżowanie i turystyka).

2)       Obyczajowość i tradycje w krajach francuskiego obszaru językowego i w Polsce  (święta religijne i inne, formułowanie życzeń, zaproszeń, podziękowań- forma ustna i pisemna, nieoficjalna rozmowa telefoniczna)

3)       Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat, wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadnienia, formułowanie propozycji)

4)       Człowiek, jego uczucia i pragnienia (wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, sympatii i antypatii, pewności i niepewności, przypuszczenia, aprobaty, dezaprobaty, formułowanie opinii oficjalnych i prywatnych).

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1.   Barbara Wrześniak - Język francuski - skrypt autorski

2. Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editions d'Organisation, Paris, 2004.

3. Weiss, F., Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2002.

4. Elodie Heu, Le Nouvel Edito Niveau B1, Didier.

5. Annie Berthet, Alter Ego 2, Hachette

 

 

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1.      Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe.

 

 

 

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Barbara Wrześniak (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 13:56)