SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania
Kod przedmiotu 05.0-WH-WHSNP-PPPN-Ć-S14_pNadGenEGKR9
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Mróz
 • dr Klaudia Pietrań
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat pracy dydaktycznej nauczyciela oraz uwarunkowaniami przebiegu procesów poznawczych.

Wymagania wstępne

zaliczony kurs z podstaw psychologii

Zakres tematyczny

     Psychologiczne podstawy nauczania:

 1. Mimowolne uczenie się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, modelowanie).
 2. Rodzaje problemów i strategie ich rozwiązywania.
 3. Rodzaje pamięci. Warunki sprzyjające zapamiętywaniu.
 4. Temperamentalne i emocjonalne uwarunkowania uczenia się.
 5. Myślenie twórcze i sposoby jego stymulowania.
 6. Problemy uczniów zdolnych.

 

Pedagogiczne podstawy nauczania:

 1. Proces kształcenia i jego ogniwa.
 2. Cele kształcenia.
 3. Programy i treści kształcenia.
 4. Zasady kształcenia.
 5. Metody kształcenia.
 6. Formy organizacyjne procesu kształcenia. Środki dydaktyczne. Konspekt lekcji.
 7. Proces samokształcenia. Motywowanie uczniów do nauki. Praca domowa.
 8. Pomiar osiągnięć szkolnych. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne.
 9. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny i uczeń z trudnościami.
 10. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Warunki efektywnej pracy nauczyciela

Metody kształcenia

dyskusja, pokaz, metody problemowe, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach; opracowanie i przedstawienie indywidualnie lub w grupie referatu/prezentacji multimedialnej/mapy myśli wybranego zagadnienia oraz zaliczenie pisemnego sprawdzianu; ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną dwóch ocen stanowiących zaliczenie materiału z pedagogicznych podstaw nauczania i z psychologicznych podstaw nauczania

Literatura podstawowa

 1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, „Impuls”, Kraków 2007.
 2. Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego, „Impuls”, Kraków 2011.
 3. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.
 4. Gerrig R, Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Warszawa 2008.
 5. Konarzewski K., Kruszewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2 , PWN, Warszawa 2004.
 6. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, „Graf – Punkt”, Warszawa 2000.
 7. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012.
 8. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 9. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 
 10. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 11. Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2006.
 12. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R. J., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa1994.
 2. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 3. Denek K., Ku dobrej edukacji, „Akapit”, Toruń – Leszno 2005.
 4. Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, „Impuls”, Kraków 2005.
 5. Kupisiewicz Cz., Rzecz o kształceniu, Wydawnictwo WSP ZNP, Warszawa 1999.
 6. Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, „Impuls”, Kraków 2009.
 7. Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza „Kwadra”, Szczecin 2005.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 09:11)