SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-WDT-Ć-14_pNadGenIJSV3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie podstawowych teorii, pojęć i conceptów z zakresu badań nad przekładem. Zapoznanie ze specyfiką przekładu.

•    znajomość metodologii właściwej tłumaczeniom tekstów, 
•    znajomość podstawowych procedur i technik tłumaczeniowych, 
•    zapoznanie ze specyfiką pracy tłumacza, 
•    rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu przekładowego,  
 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do badań nad przekładem.

Teoria przekładu przed XX wiekiem (przekład słowo w słowo, wierny, przekład sensu).

Zagadnienie ekwiwalencji (Jakobson, Nida, Newmark, późniejszy rozwój).

Przesunięcia tłumaczeniowe (Vinay i Darbelnet, Catford, etc.).

Funkcja i skopos (Reiss, Vermeer, Holz-Mänttäri, etc.).

Normy tłumaczeniowe (Toury, Chesterman, Even-Zohar, etc.).

Kultura a przekład (Lefevere, teorie poskolonialne, Venuti, etc.).

Znajomość metodologii właściwej tłumaczeniom tekstów.

Znajomość podstawowych procedur i technik tłumaczeniowych.

Zapoznanie ze specyfiką pracy tłumacza. 

Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu przekładowego. 

Umiejętność świadomego korzystania z tzw. narzędzi tłumaczeniowych (leksykonów, glosariuszy, słowników językowych, słowników tematycznych, terminologicznych baz danych, itp.).

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, praca na tekstach paralelnych, itp. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacji, zaliczenie testu.

Literatura podstawowa

1. Hatim, B.. 2001. Teaching and researching translation. Essen: Pearson Education Limited.

2. Hejwowski, K.. 2009. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN. 

3. Munday, J.. 2001. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.

4. Pisarska, A., T. Tomaszkiewicz. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wyd. UAM.

 

Literatura uzupełniająca

1. Korzeniewska, A., P. Kuhiwczak. 1994. Successful Polish-English translation. Warszawa: PWN. 
2. Newmark, P.. 1998. A textbook of translation. New York: Phoenix ELT.
3. Robinson, D.. 2005. Becoming a translator. London, New York: Routledge.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 22:39)