SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka języka angielskiego
Kod przedmiotu W5.1-WH-FAP-DJA-W-S14_pNadGen52UYP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 30 2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Rozwijanie rozumienia istoty nauczania tradycyjnego i alternatywnego, a także procesów i czynników warunkujących akwizycję języka obcego. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią glottodydaktyczną. Umożliwienie studentom efektywnego nauczania podsystemów i sprawności języka. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z różnymi uczniami i grupami uczniów oraz promowanie refleksji nad własną praktyką nauczycielską.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Uczenie się a nabywanie języka. Informacje zwrotne a wzmocnienie pozytywne. Skuteczne nauczanie systemów i podsystemów języka angielskiego. Praca z grupą uczniów. Praca z uczniem słabym i zdolnym oraz z uczniami z dysfunkcjami. Prowadzenie lekcji z języka angielskiego, kształtowanie umiejętności jej obserwacji i analizy. Materiały przygotowujące studentów do praktycznego funkcjonowania w różnych sytuacjach życia szkolnego (scenariusze lekcji, rozkłady materiału, lekcje, hospitacje, przygotowanie i ocena prac kontrolnych, ewaluacja osiągnięć uczniów).

Metody kształcenia

Wykład, praca w grupach dyskusja, burza mózgów, mapa mentalna, prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, prace domowe, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

Brown, H. D. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. White Plains, NY: Pearson Education.

Brown, H. D. 2001. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. White Plains, NY:  Pearson Education. 

Dakowska, M. 2005. Teaching English as a Foreign Language. PWN.

De Bot, K., Lowie, W. and Verspoor., M. 2006. Second Language Acquisition: An Advanced Resource Book. London and New York. Routledge.

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education.

Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow (Fourth edition): Pearson Education.

Hedge, T. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.

Johnson, K. 2001. An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching. Harlow: Pearson Education.

Komorowska, H. 2003. Metodyka Nauczania Języków Obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Newby, D., Allan, R., Fenner, A.-B., Jones, B., Komorowska, H. Soghikyan, K. 2007. Europejskie portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języka. Warszawa: CODN.

Nunan, D. 1999. Second Language Teaching and Learning. New York: Heinle & Heinle.

Nunan, D. and Lamb, C. 1996. The Self-Directed Teacher. Managing the Learning Process. Cambridge: CUP.

Ortega, L. 2009. Understanding Second Language Acquisition. London: Hodder Education.

Richards, J.C. and Lockhart, C. 1994. Reflective Teaching in Second Language Classrooms. New York: CUP.

Literatura uzupełniająca

Carter, R. and Nunan, D. (eds). 2002. Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP.

Celce-Murcia, M. (ed.). 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. London: Heinle and Heinle.

Cook, V. 2008. Second Language Learning and Language Teaching. London: Hodder Education.

Dakowska, M. 2003. Current Controversies in Foreign Language Didactics. Wydawnictwo UW. ISBN: 83-235-0052-5

Hall, J. K. 2002. Teaching and Researching Language and Culture. Harlow: Pearson Education.

McDonough, J. and Shaw, C. 2000. Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell.

Richards, J. C. and Renandya, W. A. (eds). 2002. Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. Cambridge: CUP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mariusz Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 11:58)