SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury angielskiej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury angielskiej II
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT2-Ć-14_pNadGen7Z1JM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury angielskiej XIX i XX wieku oraz rozwój umiejętności krytycznej lektury utworów literackich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Rozwój powieści angielskiej w XIX wieku – różne gatunki powieści; porównanie realizmu dziewiętnastowiecznego z literaturą modernizmu na przykładzie wybranych tekstów; poezja modernistyczna, w tym poezja czasów  I wojny światowej; analiza i interpretacja wybranych powieści i utworów dramatycznych należących do drugiej połowy dwudziestego wieku.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń  wymaga aktywnego uczestniczenia w zajęciach i wykazania się  znajomością utworów wybranych do analizy i interpretacji w semestrze, jak również napisania prac zaliczeniowych, których forma zostanie ustalona przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Szczegółowe warunki i formy  zaliczenia zostaną ustalone przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

Jane Austen, Pride and Prejudice

Emily Bronte, The Wuthering Heights

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Joseph Conrad, Heart of Darkness

James Joyce, Dubliners (selected stories)

Katherine Mansfield, selected stories

 William Golding, Lord of the Flies

 Brian Friel, Translations

Ian MacEwan, Atonement

George Orwell, Animal Farm

selected works of the 20th c. poets

Literatura uzupełniająca

            1.       Abrams, M. H. (ed.), The Norton Anthology of English Literature, vol. II, W.W.

                      Norton, New York, 1986.

            2.       Alexander, Michael, A History of English Literature, Palgrave Macmillan,

                      Houndmills, 2007.

            3.       Carter, Ronald, John McRae, The Routledge History of Literature in English,

                      Routledge, London, 2002.

            4.       Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Oxford

                      University Press, Oxford,  2004.

            5.       Walder, Dennis, The Realist Novel, Routledge, New York, 1995.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 15-08-2016 12:43)