SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski mediów
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-JAM-K-14_pNadGenXFGJ2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie terminologii i wiedzy związanej z mediami anglojęzycznymi. 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Terminologia związana z mediami (prasa, tv, radio, media społecznościowe). Charakterysytka języka w mediach anglojęzycznych. Podstawowe formy dziennikarskie. Rejestr w mediach. Dyskurs w mediach. Język polityki, biznesu, sportu, rozrywki w mediach.

Metody kształcenia

Praca z tekstem (indywidualna i w zespole). Praca w grupach. Metody ćwiczeniowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie dwóch testów.

Literatura podstawowa

1. Durant A., Lambrou M., Language and media. A resource book for students, Routledge, London, New York, 2009.
2. Encyclopedia of International media and communications, pod red. Johnston D. H., Academic Press, Michigan, 2003.
3. Mascull B., Key words in the media, Collins Educational, United Kingdom, 1995.
 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Osękowska-Sandecka (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 21:48)