SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Komputerowy warsztat językowca - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowy warsztat językowca
Kod przedmiotu 11.3-WH-FAP-KWJ-Ć-S15_pNadGenA24DT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie efektywnego wykorzystywania w pracy językowca takich narzędzi jak: zaawansowane funkcje edytora MS Word, technologia optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), narzędzia wspomagających pracę językowca (nauczyciela, jak i tłumacza), bezpłatne oprogramowanie wspomagające pracę językowca (nauczyciela i tłumacza)

Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Ze względu na ilość miejsc w laboratorium komputerowym liczba miejsc wynosi 15-20.

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Przedmiot przeznaczony dla studentów kierunku filologia angielska. 

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące kwestie:

- zaawansowane funkcje edytora tekstu MS Word,

- technologie optycznego rozpoznawania tekstu (OCR),

- narzędzia wspomagające pracę językowca (elektroniczne korpusy językowe, narzędzia do nauki języka angielskiego oraz tłumaczenia), 

- oprogramowanie wspomagające pracę językowca.

Metody kształcenia

Wykłada, pokaz, metoda zajęć praktycznych, metoda przypadków, metoda realizacji zadań wytwórczych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektów (50%), portfolio (30%) oraz aktywności (20%).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie ogólnej średniej w wartości co najmniej 61% z ww. komponentów.

Ocena końcowa z przedmiotu określana jest przez następującą skalę: 

0-60.9              2.0 (ndst)
61.0 - 69.9       3.0 (dost)
70.0 - 79.9       3.5 (dost+)
80.0 - 89.9       4.0 (db)
90.0 - 94.9       4.5 (db +)
95.0 - 100        5.0 (bdb)

Literatura podstawowa

Chapelle, C., Computer Applications in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 2001

Eckstein. M. - R. Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza. Kraków: Tertium, 2004

Hubbard, P. (Ed.) Computer Assisted Language Learning: Critical Concepts in Linguistics. London: Routledge, 2009.

 Levy, M. Computer-Assisted Language Learning: Context and Conceptualization. New York: Oxford, 1997

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego 

Literatura uzupełniająca

Gołuchowski J. (red) Metodologia tworzenia kursów e-learningowych, Nowe Media i Technologie Wiedzy, Katowice, 2010

Richardson, W. Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms, Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, 2006

Hubbard, P – M. Levy (eds.), Teacher Education in CALL John Benjamins Publishing Co. Philadelphia, PA, USA, 2006.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Przedmiot opcjonalny wybierany z ofery 'Przedmiotów do wyboru' na podstawie deklaracji studentów; przedmiot uruchamiany w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W zależności od zainteresowań studentów, prowadzący ma prawo modyfikacji zakresu tematycznego.


Zmodyfikowane przez dr Anna Kuzio (ostatnia modyfikacja: 15-08-2016 16:47)