SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-TPP-Ć-14_pNadGen9MFYQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teoretycznymi dotyczącymi teorii przekładu. Student nabywa umiejętność zastosowania elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczeń pisemnych.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wyniki z testów zaliczeniowych, prac pisemnych, projektu oraz aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1.     Catford, J.C. 1974. A Linguistic Theory of Translation. London. Oxford University Press.

2.     Hatim, B. 2001. Teaching and Researching Translation. Essen. Pearson Education Limited.

3.     Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa. Wydawnictwo PWN.

4.     Korzeniewska, A. Kuhiwczak, P. 1994. Successful Polish-English Translation. Warszawa. Wydawnictwo

        Naukowe PWN.

5.     Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York. Phoenix ELT.

6.     Nida, E. A. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden. The United Bible Societies.

7.     Perteghella, M. Loffredo, E. 2006. Translation and Creativity. London and New York. Continuum.

8.     Pisarska, A. Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań. Wydawnictwo

        UAM.

9.     Robinson, D. 2005. Becoming a Translator. London and New York. Routledge.

10.   Weissbort, D. Eysteinsson, A. 2006. Translation Theory and Practice. London. Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca

1. Bassnett, S. 1996. Translation Studies. London and New York. Routledge.

2. Berezowski, L. 1997. Dialect in Translation. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Kałużna (ostatnia modyfikacja: 23-08-2016 10:33)