SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia języka angielskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAP-HSJ-Ć-14_pNadGenVJ41K
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studenta z procesem rozwoju języka angielskiego oraz czynników wewnątrz- i pozajęzykowych wpływających na te zmiany.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pełne uczestnictwo w zajęciach, znajomość historii krajów anglojęzycznych oraz znajomość podsystemów języka angielskiego.

Zakres tematyczny

Zmiany w języku.

Okres przedsaksoński - sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna;

Okres staroangielski – sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna; morfologia, fonologia, składnia, semantyka

Okres średnioangielski - sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna; morfologia, fonologia, składnia, semantyka

Okres nowoangielski - sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna; morfologia, fonologia, składnia, semantyka

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, opis wyjaśniający, burza mózgów, studium przypadków, projekt, praca z tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Regularne uczęszczanie na zajęcia.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Wykonanie zleconych zadań.

4. Przedstawienie wyników zleconych zadań.

5. Pozytywny wynik testu końcowego.

Literatura podstawowa

  1. Crystal, D. The Cambridge encyclopedia of the English language. CUP, Cambridge, 2003.

  2. Fisiak, J. An outline history of English. Poznań: SAWW, 2009.

  3. Millward, C. A biography of the English language. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 2011.

  4. Pyles, T. i J. Algeo, The origins and development of the English language. New York: Harcourt Brace Edition, 2013.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Lista polecanych lektur może zostać rozszerzona przez prowadzącego w zależności od potrzeb.


Zmodyfikowane przez dr hab. Leszek Szymański, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-09-2016 11:43)