SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAP-SML1-S-14_pNadGenF0B0G
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

- Wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności badawcze.

- Rozwijanie umiejętności syntetycznego wyrażania własnych myśli.

- Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem naukowym.

- Przygotowanie do łączenia pracy badawczej z wybranymi koncepcjami teoretycznymi.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

- Eksploracja pola badań.

          - Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań.

          - Stawianie hipotez.

          - Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu.

          - Krytyka narracji naukowej.

          - Określenie metod badawczych.

          - Gromadzenie materiału.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją postępów w pisaniu pracy dyplomowej – przygotowanie planu i pierwszego rozdziału pracy.

 

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-08-2016 22:54)