SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAP-WTL-K-14_pNadGenBQCZ4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Aleksander Rzyman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze złożonością procesu tłumaczenia literackiego, uświadomienie uwarunkowań kontekstualnych i kulturowych, nauczenie korzystania ze źródeł leksykograficznych i tekstów autentycznych  w języku docelowym tłumaczenia, rozbudzenie większej świadomości językowej - języka obcego i ojczystego.

Wymagania wstępne

Zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego. Zainteresowanie problematyką translatoryczną.

Zakres tematyczny

Rodzaje tekstów literackich. Stylistyka: styl autora, styl okresu lub epoki, stylizacja. Domestykacja i egzotyzacja. Frazeologia. Szczególne typy trudności translatorskich: różnice społeczno-kulturowe, humor, gra słów i neologizmy, poezja. Dominanta semantyczna. Gramatyka                   w przekładzie literackim. Ograniczenia swobody twórczej tłumacza.

Metody kształcenia

Elementy wykładu konwencjonalnego, analiza istniejących dwutekstów, praca ze źródłami leksykograficznymi i materiałami autentycznymi w języku polskim i angielskim, praca z tekstem literackim - samodzielne tłumaczenie wybranych fragmentów tekstów.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

E. Balcerzan, Tłumaczenie jako „wojna światów”

E. Balcerzan, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy

S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu

J. Brzozowski, Stanąć po stronie tłumacza

J. Jarniewicz, Gościnność słowa

E. Tabakowska, Tłumacząc się z tłumaczenia

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksander Rzyman (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 20:33)