SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury amerykańskiej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury amerykańskiej II
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-HLT4-Ć-14_pNadGenE8PDR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie podstawowej wiedzy o procesie literackim omawianej epoki – nurtach literackich oraz twórczości wiodących autorów.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Ciągłości i przemiany literatury amerykańskiej dwudziestego wieku. Głownie omawiane nurty to realizm (klasyczny, brudny, poetycki, magiczny) naturalizm, modernizm, postmodernizm. Celem jest podkreślenie kompleksowości i różnorodności amerykańskiej tradycji literackich. Interdyscyplinarna analiza wybranych utworów przeprowadzana jest z punktu widzenia społeczno-politycznego, psychoanalitycznego, filozoficznego i formalnego. Zastosowanie pojęć z zakresu literaturoznawstwa (dotyczące świata przedstawionego, weryfikacji, stylistyki) w celu umożliwienia studentom samodzielnego analizowania i interpretowania utworów literackich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury obowiązkowej i uzupełniającej oraz wystąpień ustnych (referaty) i przewidzianych prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

1.Albee, E. 2006. Who's Afraid of Virginia Woolf?. New York: New American Library.

2.Baldwin, J. 1981. Go Tell in On the Mountain, New York: Laurel.

3.Below, S. 2003. Herzog. London: Penguin Books.

4.Capote, T. 1994. Breakfast at Tiffany's, New York: The Modern Library.

5.Fitzgerald, F. S. 2000. The Great Gatsby, London: Wordsworth Classics.

6.Hansberry, L. 1994. A Raisin In the Sun. New York: Vintage Books.

7.London, J. 2007. Martin Eden. Charleston: Bibliobazaar.

8.Miller, A. 1949. Death of a Salesman. London: Cresset Press.

9.Steinbeck, J. 2000. Of Mice and Men. London: Penguin Books.

10.Vonnegut, K. 2005. Slaughterhouse-Five. New York: The Dial Press.

11.Walker, A. 1988. The Color Purple. New York:

12.Williams, T. 1981. A Streetcar Named Desire. Sewanee: The University of the South.

Literatura uzupełniająca

1.Bradbury, M., Richard, R. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin.

2.Scharnhorst, G., Quirk. T.. 2006. American History Through Literature. New York: Charles Scribners & Sons

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Mobley (ostatnia modyfikacja: 02-09-2016 19:54)